בעל הטורים לפרשת בהעלותך

פרק ח
פרק ח, ב
בהעלותך את הנרות. סמך נרות לחנוכה רמז לחנוכה לפרסומי ניסא בנרות.
בהעלתך את. בגימטריא עשה בה מעלות.
אל מול פני המנורה יאירו. כי אני איני צריך לאורה.
פני המנורה יאירו. בגימטריא וכי אני לאורך צריך.
שבעת הנרות.
כנגד ז' המזלות חנכ"ל שצ"ם.
כתיב בהעלותך את הנרות. וכתיב (שמות כז, כ) להעלות נר תמיד. לבית הלל תחלה נר ואח"כ נרות, שמוסיפין והולכין. והיינו להעלות נר שמעלין בקדש. ולב"ש תחלה נרות ואח"כ נר, שמורידין והולכין. להעלות' נר' תמיד' סופי תיבות תרד.

פרק ח, ד
וזה מעשה המנורה. וזה עולה י"ח שגובהה של מנורה י"ח טפחים.
כמראה. בגימטריא כגבריאל. מלמד שגבריאל הוא שהראה לו דמות המנורה.
כן עשה. כ"ן נרות עשה שלמה ביו"ד המנורות. עשה בגימטריא שלמה.
ד' פעמים הזכיר מנורה שהיא כשירה מד' מינין כדאיתא במנחות (כח, ב). ורמז לד' מנורות בשמחת בית השואבה.

פרק ח, טז
נתנים נתנים המה לי. בגימטריא שאלה לא עשו עגל של זהב.

פרק ח, יט
ואתנה את הלוים. ה' פעמים בני ישראל בפסוק כנגד כהנים לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים. וזהו קדש ישראל לה' ראשית תבואתה (ירמיה ב, ג) תבואת ה'.
ולכפר. ג' במסורה. ולכפר על בני ישראל. ואהרן ובניו מקטירים וגו' ולכפר על ישראל (דה"י א ו, לד). שבעים שבעים נחתך על עמך וגו' ולחתם חטאת ולכפר עון בענין הקץ של דניאל (ט, כד). מלמד שגלות מכפרת כמו קרבן.

פרק ח, כה
ומבן. ב' במסורה. ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה. ומבן אדם חציר ינתן (ישעיה נא, יב). שכיון שהגיע לכלל חמשים שנה אין בו כח לעבוד עבודה, וכחציר ינתן.

הפרק הבא    הפרק הקודם