פרק ט
פרק ט, ז
למה נגרע לבלתי הקריב וגו'. יש מקשים וכי נעלם מהם שטמא אסור באכילת קדשים? וזה קשה לפי גרסת התלמוד (פסחים סו), שלמד מן איש איש שיחיד נדחה לפסח שני ולא ציבור. אבל למאי דמסיק בילקוט (ט ב) בשם הספרי, (ועיין פסחים עז. וירושלמי פסחים פ"ז ה"ד) שמן יתור של במועדו אנו למידין שפסח ציבור קרב בטומאה, לא קשה מידי, כי אחר ששמעו לשון במועדו אמרו: למה נגרע מן הציבור?
ובאה התשובה איש איש כו' דווקא איש נדחה ולא ציבור. והבינו האנשים מדקאמר משה אל בני ישראל לעשות הפסח במועדו אפילו בטומאה, ולא להם בפרטות, שמע מינה שהוציא אותם מן הכלל, דאם לא כן, למאי נפקא מינה אמר לבני ישראל לעשות הפסח, והלא כבר הם מצווין ועומדים?
אלא שבא למעט הטמאים היחידים על כן אמרו למה נגרע.


הפרק הבא    הפרק הקודם