רשי, דברים פרק ל

(ג) ושב ה' אלוהיך את שבותך -
היה לו לכתוב והשיב את שבותך.

רבותינו למדו מכאן:
שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם, וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו, שהוא ישוב עימהם.

ועוד יש לומר, שגדול יום קבוץ גליות ובקושי, כאלו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו, כענין שנאמר (ישעיה כז, יב) ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל, ואף בגליות שאר האומות מצינו כן (ירמיהו מח מז) ושבתי שבות מואב:

(יא) לא נפלאת היא ממך -
לא מכוסה היא ממך.
כמו שנאמר (דברים יז, ח) כי יפלא ארי יתכסי.
(איכה א, ט) ותרד פלאים.
(איוב מ, יג) ותרד במטמוניות, מכוסה חבוש בטמון:

(יב) לא בשמים היא -
שאלו הייתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללומידה :

(יד) כי קרוב אליך -
התורה נתנה לכם בכתב ובעל פה:

(טו) את החיים ואת הטוב -
זה תלוי בזה אם תעשה טוב הרי לך חיים.
ואם תעשה רע הרי לך המות. והכתוב מפרש והולך היאך:

(טז) אשר אנכי מצוך היום לאהבה -
הרי הטוב, ובו תלוי:
וחיית ורבית -
הרי החיים:

(יז) ואם יפנה לבבך -
הרי הרע:

(יח) כי אבד תאבדון -
הרי המות:

(יט) העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ -
שהם קיימים לעולם וכאשר תקרה אתכם הרעה יהיו עדים שאני התרתי בכם בכל זאת.

דבר אחר:
העידתי בכם היום את השמים וגו' -
אמר להם הקב"ה לישראל:
הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם, שמא שנו את מדתם, שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם, כענין שנאמר (קהלת א, ה) וזרח השמש ובא השמש?

הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם, שמא שנתה מדתה, שמא זרעתם אותה ולא צמחה, או שמא זרעתם חטים והעלתה שעורים?

ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד אם זוכין אין מקבלין שכר ואם חוטאין אין מקבלין פורענות, לא שנו את מדתם, אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורענות על אחת כמה וכמה!

ובחרת בחיים -
אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר לחברו בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה ואומר לו את זה ברור לך, ועל זה נאמר (תהילים טז, ה) ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך:


הפרק הבא    הפרק הקודם