פרק יז
פרק יז, יא
לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.
פירש רש"י:
אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל כו'.
נראה שדקדק זה מדלא קאמר: לא תסור ימין ושמאל מן הדבר, ומדקאמר ימין ושמאל אחר אשר יגידו לך, שמע מינה שהכי קאמר: אע"פ שכפי האמת אינו ימין ושמאל זולת מה שהם יגידו לך שהוא ימין ושמאל. ובטעם דבר זה נתקשו המפרשים ונתנו טעמים רבים שנין דין מן דין.
וכפי האמת אין אני רואה שום קושי בדבר, כי כבר אמרו רז"ל (חגיגה ג):
שמא יאמר אדם הואיל והללו מטהרין והללו מטמאין, הללו אוסרין והללו מתירין, היאך אני למד תורה מעתה?
תלמוד לומר: נתנו מרועה אחד (קהלת יב יא), כלן אל אחד נתנן כו'.
וקשה, הלא הדרא קושיא לדוכתה, וסוף סוף היאך אני למד תורה?
אלא ביאור הדבר הוא, שבכל דבר טומאה וטהרה יש כמה פנים לטהרו, וכמה פנים לטמאו, ואם התורה טהרתו הוא מפני שהצדדים המראים פני טהרה הם מרובים יותר מן הפנים המראים פני טומאה וכן להפך. והוא הדין בדבר מותר ואסור, וכשר ופסול, ומטעם זה אמרו רז"ל (סנהדרין יז):
שאין ממנין לסנהדרין עד שיודע לטהר השרץ מן התורה.
וטעמו של דבר, שאם לפעמים צריכין להוראת שעה לפסוק נגד התורה משום עת לעשות לה' הפרו תורתך (תהלים קיט קכו), אז יכול החכם או הנביא לצרף לסברת עת לעשות לה', אותן מיעוט סברות שכבר נדחו מחמת הרוב ולילך אחר המיעוט, כהוראת אליהו בהר הכרמל, אבל אם אין החכם או הנביא יודע שום סברא אל ההפך, אז לעולם לא יטהרו אפילו בהוראת שעה, והרי הוא מחויב לטהרו מטעם סמוך עת לעשות לה' למיעוט סברות הנוטין אל ההפך, ואתרע רובא דכנגדו. ואם בית דין שלמטה פוסקים טהור על דבר שהוא טמא מן התורה, הואיל שיש סברות גם לטהרו, סמוך רובא של בית דין שלמטה שהסכימו לטהרו אל מיעוט סברות שיש לו בלאו הכי לטהרו, ואתרע רובא של טומאה, כי נתן ה' כח גם לבית דין שלמטה לעשות סברות לכאן ולכאן, ונתרבו הסברות הנוטין לצד טהרה. ועל כן יפה אמרו רז"ל (חגיגה ג) עשה אזנך כאפרכסת וקנה לב לשמוע דברי המטהרין ודברי המטמאין, כי כפי האמת כל אדם צריך לכל הסברות, כי אי אפשר לו להיות מן הסנהדרין עד אשר יהיה ידו בכל הסברות, ומטעם זה ראוי לקבל מהם אפילו אם אומרים על ימין שהוא שמאל, מצד אותן סברות הנוטים גם לצד שמאל, וזה דרך נכון מאד.

ואם נפשך לומר שאמרו זה על הדינין, שאין לדיין כי אם מה שעיניו רואות, כמו שכתוב (דבה"י ב' יט ו): ועמכם בדבר משפט. והוא קאי על מה שכתוב למעלה בין דין לדין כי הכל לפי ראות עיני הדיין, אז הדבר מבואר מעצמו כי בידו לדון על פי אומד דעתו, כמו שכתוב (זכריה ח טז) אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ואמר שפטו, על שלשתן, ובשעריכם, לשון שיעור, כי שלשתן צריכין השערה שכלית ואומד הדעת לפי הזמן והמקום והענין, כי לפעמים צריך לשנות האמת מפני השלום וכיוצא, וכן השלום אינו טוב לעצמו בכל מקום, כי כנוס לרשעים רע להם ורע לעולם, (סנהדרין עא). וכן המשפט צריך שיעור ואומד הדעת, בדרך שנתבאר.

פרק יז, טו
שום תשים עליך מלך וגו'. רבים אומרים מי יראנו טוב ביאור מספיק על הספק הגדול הנופל על מצוה זו, שאם היה רצון ה' שלצדק ימלוך מלך כשיחפצו הם, אם כן למה נתרעם עליהם שמואל הנביא וה' עמו כששאלו להם מלך, משמע שהיה דבר נתעב בעיני ה'.

ויש אומרים:
שהתרעומת היה על שאמרו לשפטינו ככל הגוים שישפוט אותם בנימוסי הגוים.

ויש אומרים:
שאין פרשה זו מצוה, אלא הודעת דברים, שהקב"ה מגיד מראשית אחרית שכך יבקשו ישראל לעתיד, והתיר להם ה' ומהר"י אברבנאל האריך בויכוח זה.

ואומר אני
דעתי בקצרה, שהרצון האלהי היה שלצדק ימלוך מלך עליהם כדי להטיל מוראו על כלם, כאמרו רז"ל (אבות ג ב) הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה כו', ולא לצורך המשפטים, שהרי היו בתי דינים קבועים בכל עיר, אלא לצורך קיבוץ ותיקון המדינות, ואך באופן זה שתהיה אימת מלכות עליהם, כי בזה רצה ה', וכן אמר ליהושע (דברים לא כג): כי אתה תביא את העם הזה, טול מקל והך על קדקדם. לכך נאמר כי תבוא אל הארץ וגו', כי לאחר ירושה וישיבה ישמן ישורון ויבעט, ואיש הישר בעיניו יעשה כשאין מלך בישראל, ואז ודאי יאמרו השרידים אשר ה' קורא כי עת לעשות לשאול מלך, ואמרת אשימה עלי מלך, שיהיה מוראו עלי, כי כן משמע לשון עלי, שיהיה עליון עלי ומושל ורודה בי בחזקת היד, ככל הגוים אשר סביבותי, לעשות כמתוקנים שבהם שאינן בועטים במלכיהם ומקבלים עליהם מרות, ומציאת זמנינו יוכיח. ועל זה נאמר שום תשים עליך מלך כי שאלה זו כהוגן כשיהיה עליך מלך, דהיינו אימתו עליך, כמובן ממלת עליך.

אבל
בימי שמואל לא דברו נכונה, כי אמרו תנה לנו מלך (שמואל א' ח ו), לא אמרו עלינו מלך אלא לנו, כי לא רצו לקבל מרות שיהיה מוראו עלינו, אלא יהיה לנו, מסור בידינו להקים מלכין ולהעדי מלכין, והיוצא לנו מזה שבעל כרחו יחניף לנו, ועל כן אמרו לשפטינו ככל הגוים (שם ח ה), כי עיקר צורך החנופה היא במשפטים, וכמנהג ארצות אלו, שמקבלים איזה רב על זמן ידוע, כדי שלא יהא אימתו עליהם, ואדרבה אימתם על הרב, ועל כן הוא מוכרח להחניף להם כדי שלא ידחוהו. וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך, כי עיקר האשמה במלת לנו לשפטינו כי אם יהיה לנו ולא עלינו איך יהיה שופטינו?
ויאמר ה' אל שמואל שמע בקולם וגו' כי לא אותך מאסו (שם ח ז), כי אדרבה זה שבחך כי אתה מוחזק אצלם שאין אתה מחניף להם, על כן בקשו במקומך מלך שיחניף להם בהכרח, ובזה מאסו אותי ולא שאלו על פי התורה, כי כל חפצם שהמלך יבטל רצוני מפני רצונם. וזה שאמר ממלוך עליהם, רצה לומר בזה מאסו אותי, מה שלא רצו שימלוך עליהם המלך. ועתה שמע בקולם אך כי העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. (שם ח ט), דווקא עליהם ולא להם, כי באלה חפצתי נאם ה'. ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם (שם ח יא), כי אף אם לא תבחרוהו כי אם לכם, מכל מקום סופו שבחמה שפוכה ימלוך עליכם, ואת בניכם יקח וגו', וזה עונש שלכם על שלא שאלתם כהוגן. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם (שם ח יח), רצה לומר ולא עליכם, ותאמרו דרך וידוי, שעלה בידכם הפך ממה שבקשתם. וימאנו העם וגו' ויאמרו לא כי אם מלך יהיה עלינו (שם ח יט), מה שאמרו לא, היינו דרך וידוי אמרו כן, לאמר: לא נחפוץ מלך עוד בדרך אשר שאלנוהו תחלה לאמר תנה לנו מלך, כי אם מלך יהיה עלינו כאשר דבר ה'. וכן נאמר אחר כך: כי יספנו על חטאתינו לשאל לנו מלך (שם יב יט) ורצו לומר בתחילה, קודם ששמענו העונש. ופירוש זה יקר. ומובן שנוי הלשון בין עלינו ללנו ומצד דקדוק רז"ל שאמרו: שתהא אימתו עליכם (כתובות יז) כי עיקר המצוה תלויה בזה.

ומה שאמר: ויאמר ה' אל שמואל, שמע בקולם וגו' והמלכת להם מלך (שמואל א' ח כב), והיה לו לומר עליהם, לפי שקבלת המורא תלוי במקבלים ולא ה' פעל זאת, אלא נתן להם מלך שהיה שוה להם, לבלתי רום לבבו מאחיו, על כן אמר בשעת מעשה להם, אבל מכל מקום לישראל לא היה נכון לומר כן, כי אם כדבר ה', שאמר: ואמרת אשימה עלי מלך, כך היה להם לומר.

פרק יז, יח
והיה כשבתו על כסא ממלכתו.
פירש רש"י:
אם עשה כן כדאי הוא שתתקיים מלכותו.
רמז לדבר כס"א ראשי תיבות כסף סוס אשה בזכות שיהיה נזהר בשלשתן יזכה לישב על כסא ה', וכמו שכתוב (דבה"י א' כט כג)ף וישב שלמה על כסא ה'. ולפיכך צריך להזהר מן הדברים המסירים לבו מן ה' ומבדילין בינו לבינו, כי הרבות כסף וזהב מביאו לידי שכחת ה', וכמו שכתוב (דברים ח יג,יד): וכסף וזהב ירבה לך וגו' ורם לבבך ושכחת את ה'. וכן רבוי סוסים סבה להסיר בטחונו מה', ויבטח בסוס ורכב, כמו שכתוב (ישעיה לא א) הוי היורדים מצרים לעזרה ועל סוסים ישענו. וזה שאמר ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס. אין האיסור בלכתם מצרימה לסחורה, אלא עיקר האיסור הוא בעבור שריבוי הסוסים מסיר ממנו הבטחון בה', על כן צוה שלא ישיב העם מצרימה כדי להרבות סוס, כאילו היה כל בטחונו בסוס ורכב, אבל לשאר סחורות מותר ללכת מצרימה, וטעם זה יקר יותר ממה שדברו בזה כל המפרשים, וכן רבוי נשים גורמים להטות לבבו מעם ה', כדרך שנעשה לשלמה.
ואמר: וכתב לו את משנה התורה הזאת וגו'. כדי שיקרא בו וידע להזהר משלש אלה: כנגד רבוי הכסף, אמר: לבלתי רום לבבו מאחיו, כי הכסף מביא רום לב.
וכנגד ריבוי הנשים, אמר: לבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל כדרך שאמר למעלה ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו.
וכנגד רבוי הסוסים, אמר: למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל.
לומר שאם יבטח בסוס ורכב - ימות במלחמה, כי שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט נפשו, אבל אם יבטח בתשועת ה' יאריך ימים ולא ימות.
ואמר: בקרב ישראל, לומר שהבוטח בסוס ורכב מבקש ישועה ועזר מארצות העמים, ולא בקרב ישראל, כדרך שנאמר (ישעיה לא א): הוי היורדים מצרימה לעזרה וגו', אבל אם לא ירבה לו סוסים, אז ימצא התשועה בקרב ישראל ולא מארצות העמים. ורמז עוד שישראל נושע בה' המתהלך בקרב ישראל, כמו שכתוב (דברים כג טו): כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך. ורצה לומר שיאריך ימים וגו' ממי שהוא בקרב ישראל.

הפרק הבא    הפרק הקודם