מנחת שי, דברים פרק יט


פסוק א
בעריהם. הבי"ת רפה.

פסוק ד
מהמול. השני מלא בהעתק הללי ובספרים מדוייקים וכבר העמידתיך על האמת בפרשת ויצא על פסוק והנה איננו עמו כתמול שלשום.

פסוק ט
ויספת. בקדמא לא בפשט.

פסוק יא
אחת הערים האל. ח' משמשין בלשון האלה וסימן במסורת פרשת תולדת יצחק.

פסוק יג
ובערת דם. הדל"ת רפה.

פסוק יד
תנחל. החי"ת בפתח.

פסוק טז
כי יקום. אין בו פסקא.

פסוק יט
כאשר זָמַם. רד"ק מנה כאשר זָמָם בש' מכלול שקל פָעַל עם הזרים שהם פעלים ואינם בהפסק והם קמוצים וכתב עליו ר' אליה המדקדק כי לא נמצא כאשר זָמַם רק בפתח וכן כאשר זמם ה' צבאות (בראש זכריה) אינו קמוץ גם במ"ג לא חשיב רק עשה ה' אשר זָמֵם.

פסוק כא
ולא תחוס עינך. בכל ספרים מדוייקים חסר יו"ד בתראה וכן חסר הרמ"ה שא נא עיניך וראה דלך לך מלא תרין יודי"ן כתיב וכל לישנא דעיניך באורייתא דקריא נו"ן דידיה בסגול דכותא מלא תרין יודי"ן בר מן ג' חסרים יו"ד תניין וסימן לא יקשה בעינך בשלחך פרשת ראה ולא תחוס עינך נפש בנפש וקצתה את כפה לא תחוס עינך ושארא מלאים תרין יודי"ן באורייתא וכולהון מלאים יו"ד קדמאה ע"כ. ובמסורת פרשת ראה חשיב ו' חסר בלישנא תלתא באורייתא כדאמרן ושארא בשאר קריא.

הפרק הבא    הפרק הקודם