מנחת שי, דברים פרק ב


פסוק ב
ויאמר ה' אלי לאמר. סתומה.

פסוק ה
אל תתגרו. מלרע שהגלגל ברי"ש בספרים כ"י מדוייקים ובדפוסים קדמונים.

פסוק ח
ומעצין גבר. ם ונפן ונעבר. יש כאן פרשה סתומה באמצע פסוק.

פסוק ט
ואל תתגר. הגימ"ל בקמץ.

פסוק י
עם גדול וְרב בענקים. במקצת ספרי הדפוס וָרב הוא"ו בקמץ ותניינא דלקמן וְרב בשוא ובספרים מדוייקים כ"י וגם בדפוסים ישנים שניהם בשוא וכן כתב א"ת.

ורם. כל אורייתא וָרם בר מן חד וְרם לבבך וכל שאר קריא וְרם בר מן א' כי יום לה' צבאות על כל גאה וָרם.

פסוק טז
ויהי כאשר. הכ"ף רפה לבן אשר וכן ראוי מדין בג"ד כפ"ת דסמיך ליהוא.

פסוק כא
וישמיד'. בתיקון ס"ת ישן וישמדם. במפתח וישמדם ע"כ. והרמ"ה כתב וישמידם ה' מפניהם דעם גדול ורב מלא יו"ד כתיב.

פסוק כג
מכפתר. בתיקון ס"ת ישן מכפתור במדוייק מכפתר חסר וכן במפתח ע"כ. והרמ"ה כתב כפתר ופרח חסר וא"ו כתיב ודכותא בעניינא אחרינא היצאים מכפתר חסר.

פסוק כד
סעו. הסמ"ך דגושה.

פסוק כח
ברגלי. הבי"ת רפה.

פסוק כט
אשר אֶעֶבר. כ"כ במקצת ספרים וכן ראיתי בחילופים כ"י.

פסוק לג
ונך אתו. בתיקון ס"ת ישן וגם בהעתק פירארה הכ"ף רבתי. ולא מצאתי כן במדוייקים גם לא בשום נוסח מאלפ"א בית"א רבתית.

בנו. בניו קרי.

פסוק לד
ונחרם. מאריך בוא"ו לבד לא בנו"ן אעפ"י שבחילופים נרא' בהפך.

והנשים והטף. קדמאה והנשים והטף תניינא הנשים והטף סימן קדמאה והמלך והמן ישבו לשתות סימן תניינא יבא המלך והמן.

פסוק לה
רק הבהמה בזזנו לנו. סימן חילוף קדמאה בזזנו תניינא בזונו וסימן עם זו (צ"ל בתחילה אין הזיי"ן דגש. וח' הזיין דגוש).

פסוק לו
את הכל. הכל בזקף גדול.

הפרק הבא    הפרק הקודם