מדרש רבה, דברים, פרק כב

תוכן הפרק:

פרשה ו: מילה, שילוח הקן, לשון הרע

פרשה ו: מילה, שילוח הקן, לשון הרע

א [המול ימול]

כי תצא
כי יקרא קן צפור לפניך.
הלכה:
תינוק שנולד כשהוא מהול מהו שיהא מותר למול אותו?

כך שנו חכמים:
תינוק שנולד מהול צריך להטיף ממנו דם ברית מפני בריתו של אברהם.
ומנין אתה למד?
מן התורה, שנאמר: (בראשית יז) המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך.

דבר אחר:
המול ימול, אל תהי קורא בו אלא שתי מילות:
מילה
ופריעה.

רבי לוי אמר:
המול ימול, מכאן למוהל צריך שיהא מהול, דכתיב: המול ימול.

אמר ר' יודן בן פזי:
מה כתיב בצפורה אשת משה?
אז אמרה חתן דמים וגו', למילה אין כתיב כאן, אלא למולות, שתי מילות:
מכאן למילה
ומכאן לפריעה.

ולמה התינוק נימול לשמונה ימים?
שנתן הקב"ה רחמים עליו להמתין לו עד שיהא בו כוחו וכשם שרחמיו של הקב"ה על האדם, כך רחמיו על הבהמה.

מנין?
שנאמר: (ויקרא כב) ומיום השמיני והלאה וגו'.
ולא עוד
אלא שאמר הקב"ה: (שם) אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכשם שנתן הקב"ה רחמים על הבהמה כך נתמלא רחמים על העופות.

מנין?
שנאמר: כי יקרא קן צפור לפניך.

ב [הקב"ה לא גילה מתן שכרן של מצוות]

זה שאמר הכתוב (משלי ה) אורח חיים פן תפלס נעו מעגלותיה לא תדע.

מהו אורח חיים פן תפלס?
אמר רבי אבא בר כהנא:
אמר הקב"ה: לא תהא יושב ומשקל במצוותיה של תורה.
כעניין שנאמר: (ישעיה מ) ושקל בפלס הרים, לא תהא אומר, הואיל והמצווה הזו גדולה אני עושה אותה ששכרה מרובה. והואיל וזו מצווה קלה איני עושה אותה.

מה עשה הקב"ה?
לא גילה לבריות מהו מתן שכרה של כל מצווה ומצווה, כדי שיעשו כל המצות בתום.

מנין?
שנאמר: (משלי ה) נעו מעגלותיה לא תדע.

למה הדבר דומה?
למלך ששכר לו פועלים והכניס אותן לתוך פרדסו, סתם ולא גילה להן מהו שכרו של פרדס, שלא יניחו דבר ששכרו מועט וילכו ויעשו דבר ששכרו מרובה. בערב קרא לכל אחד ואחד.
א"ל: תחת איזה אילן עשית?
א"ל: תחת זה.
א"ל: פלפל הוא שכרו זהוב אחד.
קרא לאחר, אמר לו: תחת איזה אילן עשית?
א"ל: תחת זה.
אמר לו: שכרו חצי זהוב, פרח לבן הוא.
קרא לאחר, א"ל: תחת איזה אילן עשית?
א"ל: תחת זה.
א"ל": זית הוא, שכרו מאתים זוז.
אמרו לו: לא היית צריך להודיע אותנו איזה אילן שכרו מרובה כדי שנעשה תחתיו?
אמר להם המלך: אילו הודעתי, היאך היה כל פרדסי נעשה?!
כך לא גילה הקב"ה מתן שכרן של מצות חוץ משתי מצות, החמורה שבחמורות והקלה שבקלות.
כבוד אב ואם חמורה שבחמורות ומתן שכרה אריכות ימים, שנאמר (שמות כ) כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך.
והקלה שילוח הקן.

ומהו שכרה?
אריכות ימים, שנאמר : שלח תשלח את האם וגו'. הוי, כי יקרא קן צפור.

ג [לכל מקום שתלך המצות מלוות אותך]

זה שאמר הכתוב (משלי א) כי לוית חן הם לראשך.

רבנן אמרי:

נעשה דברי תורה חן לרשיותך.

כיצד?
אדם בן תורה, בשעה שהוא מזקין הכל באין ומסבבין אותו ושואלין אותו דברי תורה.

דבר אחר:
מהו כי לוית חן?
אמר רבי פנחס בר חמא:
לכל מקום שתלך המצות מלוות אותך.

כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך.
אם עשית לך דלת, המצות מלוות אותך, שנאמר: (דברים ו) וכתבתם על מזוזות ביתך.
אם לבשת כלים, חדשים המצות מלוות אותך, שנאמר: לא תלבש שעטנז.
אם הלכת לגלח,
המצות מלוות אותך, שנאמר : לא תקיפו פאת ראשכם.
ואם היה לך שדה והלכת לחרוש בתוכה, המצות מלוות אותך, שנאמר: (דברים כב) לא תחרוש בשור ובחמור יחדו.
ואם זרעת אותה,
המצות מלוות אותך, שנאמר (שם) לא תזרע כרמך כלאים.
ואם קצרת אותה, המצות מלוות אותך, שנאמר : כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה. אמר הקב"ה: אפילו לא היית עוסק בדבר אלא מהלך בדרך, המצות מלוות אותך.
מנין?
שנאמר : כי יקרא קן צפור לפניך.

ד [מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה]

דבר אחר:
בן עזאי אומר:
מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה.
כיצד?
כתיב למעלה: כי תצא למלחמה וגו' וראית בשביה וגו'.
אמר הקדוש ב"ה: אף על פי שהתרתי אותה לך אמרתי לך: וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה, כדי שלא תמצא חן בעיניך ותשלח אותה ואם לא עשית כן, מה כתיב אחריו?
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה.
מתוך כך, כי יהיה באיש חטא משפט מות, הוי, עבירה גוררת עבירה.

ומצווה גוררת מצווה מנין?
תחילה, כי יקרא קן צפור.
מתוך כך, כי תבנה בית חדש.
מתוך כך, לא תזרע כרמך כלאים.
מתוך כך, לא תחרוש בשור ובחמור יחדו.
מתוך כך, גדילים תעשה לך הרי, מצווה גוררת מצווה.

ה [נתעסק בכבודו של עולם]

דבר אחר:
שלח תשלח
אמר ר' אלעזר:
לא היה צריך לומר כן, אלא אמר הקב"ה: הואיל ונתעסק בכבודו של עולם ובתיקונו של עולם, כדי שתינצל.

דבר אחר:
אמר רבי חייא:

ומה אם צפור שאין לה לא זכות אבות ולא בריתות ולא שבועות בניה מכפרים עליה, בני אברהם יצחק ויעקב שיש להם זכות אבות על אחת כמה וכמה, שאם סרח אחד מהם שהוא מכפר עליהם לעתיד לבוא.

ו [שכר מצוות שילוח הקן]

דבר אחר:
שלח תשלח
אמר רבי ברכיה:
יש מזיק שקושט כחץ וטס כעוף.

מנין?
שנאמר: (תהלים צא) לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם.
אמר הקב"ה: אם קיימת מצות שילוח הקן, אני מצילך מאותן.

דבר אחר:
יש מצות שמתן שכרה עושר.
ויש מצות שמתן שכרה כבוד.

ומה מתן שכרה של מצווה זו?
שאם אין לך בנים אני נותן לך בנים.

מנין?
שנאמר: שלח תשלח את האם.

ומה שכר אתה נוטל?
ואת הבנים תקח לך:

ז [שלח תשלח]

דבר אחר:
שלח תשלח
רבנן אמרי:
למה שני פעמים?
שאם אירעה לך המצווה הזאת פעם שניה לא תאמר כבר יצאתי ידי חובתי, אלא כל זמן שתארע לידך אתה צריך לקיים אותה.

דבר אחר:
שלח תשלח
רבנן אמרי:
אם שלחת מצות הקן את זוכה לשלח עבד עברי.
מנין?
שנאמר: (דברים טו) וכי תשלחנו חפשי מעמך.

דבר אחר:
מהו שלח תשלח את האם?
אם קיימת מצווה זו את ממהר לבוא מלך המשיח שכתוב בו שילוח.
מנין?
שנאמר: (ישעיה לב) משלחי רגל השור והחמור.

דבר אחר:
אמר ר' תנחומא:

אם קיימת המצווה הזאת, אתה ממהר את אליהו הנביא זכור לטוב שיבוא, שכתוב בו שילוח, שנאמר: (מלאכי ג) הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא והוא יבא וינחם אתכם.

מנין?
שנאמר (שם) והשיב לב אבות על בנים.