פרק כג
פרק כג, ג
ממזר. ב' במסורה. לא יבא ממזר. ואידך וישב ממזר באשדוד (זכריה ט, ו). זהו שאמרו חז"ל (קידושין עב, ב) עתידין ממזרים ליטהר ויתישבו בארץ.
לא יבא ממזר בקהל ה'. סמך ממזר לפצוע דכה שממזר אינו מוליד כפצוע דכה. וסמך עמוני ומואב לממזר שבנות לוט נבעלו מאביהן וילדו ממזרים, והנקבות מותרות לפי שהן נתכוונו לדבר מצוה.

פרק כג, ה
אשר לא קדמו. בגימטריא את הזכרים.
אשר לא קדמו אתכם.
ראשי תיבות בגימטריא בלק שהוא צוה לעשות כן.

פרק כג, ו-ז
לשמוע אל בלעם. וסמיך ליה לא תדרש שלומם כדאיתא בהנזקין (גיטין נז, א). וסמיך ליה לא תתעב אדומי לומר אע"פ שכתיב (בראשית כז, מא) וישטום עשו את יעקב, לא תתעב אדומי כי עמונים לא קדמו אתכם בלחם ובמים והוא קדמך שנאמר (לעיל ב, כט) כאשר עשו לי בני עשו.

פרק כג, י
ונשמרת. בגימטריא מן שפיכות דמים ובגימטריא מן קללת השם ובגימטריא אין להסתכל באשה כלל.
מכל דבר רע. זהו ניבול פה.

פרק כג, יד
ויתד תהיה לך על אזנך. רמז שאם שמע ניבול פה שיכוף אצבעו לתוך אזנו. וזהו ויצאת שמה חוץ (פסוק יג) שלא לשמוע ניבול פה צא חוץ מן הבית או תכוף אצבעך לתוך אזנך. ובמדרש ויתד תהיה לך על זכות אבות שהוא כיתד תקוע לישראל.
ויתד בגימטריא והאבות.
ויתד תהיה לך על אזנך.
בגימטריא מידותי תהיה על אזנך. כלומר י"ג מידות יהיו כלי זיין שלך.
וחפרת. ב' במסורה. וחפרת בה ושבת וכסית את צאתך. וחפרת לבטח תשכב (איוב יא, יח). זהו מה שאמרו (ברכות סב, א) לעולם יבדוק אדם עצמו לצרכיו קודם שישן וחפרת וכסית את צאתך אז וחפרת לבטח תשכב.

פרק כג, טז-יח
ערות דבר. וסמיך ליה לא תסגיר עבד. רמז ערוה סגורה בעששית אסור לקרות קריאת שמע כנגדה. סמיך לא תהיה קדשה ללא תסגיר עבד דאיירי בבת ישראל הנשואה לעבד. ועוד סמיך עבד לבנות ישראל לומר בתך בגרה שחרר עבדך ותן לה.

פרק כג, יט
ומחיר. ב' במסורה. ומחיר כלב. ומחיר שדה עתודים (משלי כז, כו). זהו שאמרו (בבא קמא צג, ב) נתן לה חטין ועשאן סולת, והיינו ומחיר שדה. וכן עתודים נמי דהיינו החליף טלה בכלב. סמך לכל נדר ללא תשיך שלא תאמר אלוה ברבית כדי לשלם נדרי.
כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם. וסמיך ליה לא תשיך. לומר אחד המלוה והלוה והערב נתעבים.

פרק כג, כ
ישך. ב' במסורה. כל דבר אשר ישך. כנחש ישך (משלי כג, לב). שהרי רבית דומה למי שנשכו נחש שעולה מעט מעט ואינו מרגיש בו עד שיעלה לממון כמו נשיכת הנחש.

פרק כג, כב
לא תאחר. ד' במסורה. לא תאחר לשלמו. מלאתך ודמעך לא תאחר (שמות כב, כח). כאשר תדור נדר לאלהים אל תאחר לשלמו (קהלת ה, ג). ותשועתי לא תאחר (ישעיה מו, יג). שאם תשלם נדרך תשועתי לא תאחר אבל הנודר ואינו משלם הוא מרחיק ישועה.

פרק כה-כו
סמך כי תבא בכרם רעך לנדר. רמז סחור סחור לכרמא לא תקרב שאם נדר בנזיר לא ישכיר עצמו למלאכת הכרם. ולכך הקדים כרם לשדה מה שאין דרך להקדימו.
לא תתן. וסמיך ליה כי תבא בקמת רעך. רמז שפעמים לא תתן אפילו לתוך פיך כגון עוסק במין זה שאינו אוכל ממין אחר.
בקמת רעך. וסמיך ליה כי יקח איש אשה. לומר מה שדה נקנה בכסף ושטר אף קידושין.הפרק הבא    הפרק הקודם