מנחת שי, דברים פרק כז


פסוק ב
והקמחת. אין במ"ם מאריך בס"ס.

אבנים גדלות. גדלת הגדלת כולהון חסרים דחסרים באורייתא בר מן דין דכתיב גדלות חסר וא"ו קדמאה ומלא וא"ו תניין.

פסוק ד
בעברכם. העי"ן בקמץ לבד.

פסוק ו
והעלית עליו עולת. במנחת כהן כתוב עלות מלא וא"ו בתראה ושאר אורייתא חסר דחסר וזהו נגד הספרים והמסרות כמו שנמסר במ"ג ריש סדר ויהי מקץ והוא עצמו במפתחות שכתב בראש ספרו יפה מסר וזל"ש.

עלת. בלשון עולה כל אורייתא חסר דחסר בר מן א' מלא וא"ו קדמאה והעלית עליו עולת בפ' כי תבוא ועיין מ"ש בריש מקץ וריקנאטי פרשת נח אצל ויעל עלת במזבח.

פסוק ח
באר. בס"ס הבי"ת בפתח ובאשכנזים בקמץ ובעל אור תורה כתבו בפתח בפשיטות.

פסוק ט
הסכת ושמע. כן כתיב בלא מאריך בוא"ו והשי"ן בשוא לבדו לא כמו שראיתי בנוסח א' במאריך והשי"ן בחטף פתח.

פסוק י
מצותו. מצותיו ק'.

פסוק יג
ראובן גד ואשר וגו'. סימן ואוי"ן דפסוקא את קלעי החצר וגו' כמ"ש בפרשת פקודי סימן ל"ט.

פסוק טו
פסל הפ"א רפה.

מעשה. בתביר לא מאריך.

פסוק יט
מטה. במקצת ספרים הטי"ת בסגל וכ"כ בעל אור תורה.

פסוק כ
ארור שכב עם אשת אביו. כתב המאירי ז"ל לפי קצת תיקונין ארור מטה משפט וארור שכב עם אשת אביו הן שתי סתומות אך בתקון הרמב"ם ובספר הרמ"ה שניהם פרשה א' ואני סומך על הדעת הראשון עכ"ל. ובעל א"ת כתב שראה בג' ספרים קדמונים פ' ארור שוכב עם אשת אביו סתומה ועל כן ראה לסמוך על הדעת השני כי אף על פי שהדעת הראשון סברה דעת הרמב"ם והרמ"ה ז"ל קבלה והיא העיקר בדברים אלו וגם בס"ס אין פיסקא כלל בארור שכב עם אשת אביו ולא עוד אלא שבאחד מחשובי ספרי ספרד מצא בגליון כתוב בהדיא לא סתומה ולא פתוחה עכ"ל. וגם מהר"י קארו כ' בספרי רבינו כתוב שהיא פרשה סתומה אבל בדפוס פורטוגאל אין שם פרשה כלל וכן מצאתי בספר רבינו מוגה עכ"ל. גם אני ראיתי כן בכמה ספרי תורה טובים קדמונים ובמקראות כ"י מדוייקות.

הפרק הבא    הפרק הקודם