תנחומא, דברים, פרק כז

סימן ב

וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע

מהו הסכת ושמע?

הס, ואחרי כן כתת.

אמר להן משה לישראל: עשו עצמכם כתות כתות והטו לבבכם לשמוע דברי תורה.

דבר אחר:
אמר להם: כתתו לבבכם ונפשכם לשמוע דברי תורה.

בכל לבבכם (דבר' יא יג).
אמר רבי אלעזר בן יעקב:
בא הכתוב להזהיר את הכהנים בשעה שעובדין עבודה, שלא יהיה להם שתי לבבות, אחד לפני הקדוש ברוך הוא, ואחד לדבר אחר.

ובכל נפשכם (שם), אפילו נוטל את נפשך.
פעם אחד גזרה מלכות יון שמד על ישראל שלא יעסקו בתורה. הלך רבי עקיבא וחבריו ועסקו בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו, ואמר לו: הרי אתה מסתכן בעצמך שאתה עובר על גזירת המלך.
אמר לו רבי עקיבא: אמשול לך משל למה הדבר דומה?
לשועל שהיה מהלך על שפת הנהר, ראה שם דגים רצים ומתחבאים.
אמר להם: בואו ולכו אצלי ואטמין אתכם בנקיקי הסלעים ואל תתייראו.
אמרו לו: ואתה הוא שאומרים עליך שאתה פקח שבחיות?! אין אתה אלא טיפש.
כל חיינו אינו אלא במים, ואתה אומר לנו, עלו ליבשה.
ומה במקום חיותינו אנו מתייראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה!
ואף אנו כל חיינו אינו אלא בתורה, דכתיב: כי היא חייך ואורך ימיך (דברים ל כ).
ואתה אומר, מסתכן אתה בעצמך?!
לימים מועטים נתפסו שניהם. אמר לו פפוס לרבי עקיבא: אשריך שנתפסת על דברי תורה.
אוי לו לפפוס, שנתפס על דברים בטלים.

וכשהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו מסרקין את בשרו במסרקות של ברזל, והוא קרא קריאת שמע.
ועליו אמר דוד: ממתים ידך ה' ממתים מחלד חלקם וגו' ( תה' יז יד).

אמר רבי חנינא בר פפא:
אל תהי קורא ממתים, אלא קורא ממתים, על תורה שנתנה על ידך.
בני אדם שרואים אותן אמר: חלודה מלאין, חטאין יש בידן, לפיכך הן נהרגין, וכן הן מתים מחלד. והן אינן יודעין שחלקן בחיי עולם וכל טובה צפונה להם, שנאמר: וצפונך תמלא בטנם (שם).

ולא עוד,
אלא שזוכין לזרעם אחריהם. ומתוך שישראל מוסרין עצמן על דברי תורה ועל קדושת שמו, לפיכך עשה להם הקדוש ברוך הוא חטיבה וברכה בעולם, שנאמר: את ה' האמרת היום וגו'.

וכשם שישראל עושין חטיבה לפני הקדוש ברוך הוא, כך הקדוש ברוך הוא עושה להם חטיבה, שנאמר: וה' האמירך היום.

אמר רבי יהושע בן לוי:
כשם שהעליה כובשת, כן עתידין ישראל לכבוש ארבע מלכויות תחת רגליהם, שנאמר: ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהילה לשם ולתפארת:הפרק הבא    הפרק הקודם