פרק כז
פרק כז, ב
והקמת לך. ב' במסורה. והקמת לך אבנים גדולות. והקמת את המשכן (שמות כו, ל). לומר ששקול להם הקמת אלו האבנים כהקמת המשכן.

פרק כז, ד
תקימו. ב' במסורה. תקימו את האבנים. פסל ומצבה לא תקימו (ויקרא כו, א). כנגד מה שצויתי אתכם לא תקימו, אני מצוה אתכם תקימו את האבנים.

פרק כז, ח
התורה הזאת באר היטב. בגימטריא גם בשבעים לשונות.
בפרשה זו נעלם סמ"ך לומר אע"פ שכתוב (פסוק ב) ביום אשר תעברו את הירדן, נתרחקו ס' מילין קודם שהקימו את האבנים, כדאיתא בסוטה (עיי"ש לג, ב וסנהדרין מד, א).

פרק כז, יב
גריזים. בגימטריא הברכה יהיה בו.

פרק כז, יד-טו
קול רם. וסמיך ליה ארור האיש אשר יעשה פסל. לומר שבקולו של רם, היינו בקול הקב"ה שמעו דיבר אנכי ולא יהיה לך.
בסתר. ד' במסורה. ושם בסתר. מכה רעהו בסתר (להלן כז, כד). כי אתה עשית בסתר (ש"ב יב, יב) בענין בת שבע. כי תאכלם בחסר כל בסתר (להלן כח, נז). לומר אם תעשה בסתר, תאכל בחסר כל בסתר.

פרק כז, טז-יט
התחיל בעבודת גלולים שהיא שקולה כנגד כל התורה. וסמיך לעבודת גלולים מקלה אביו ואמו דג' שותפין יש באדם. וסמיך למקלה אביו מסיג גבול רעהו לומר שהבא על אשת איש, שהוא מסיג גבול רעהו, גורם לבן שמקלה אביו, שאינו מכיר אביו. וסמיך ליה משגה עור לומר לא תיעץ לו לפי דרכך כדי להסיג גבולו.
משגה. ב' במסורה. משגה עור. משגה ישרים בדרך רע (משלי כח, י). זהו שדרשו (תו"כ ויקרא יט, יד) משגה עור שמיעצו לחטוא, זהו משגה ישרים בדרך רע, שהוא ישר ונותן לו עצה לעקם דרכיו. וסמיך ליה מטה משפט שהיודע דין ומטהו בראיות או טוען שקר הוא משגה עור.

פרק כז, כ-כו
סמך שוכב עם בהמה לאשת אביו לפי שהוא עמה בבית וכרוך אחריה כבהמה. וכן אחותו וחותנתו שהם תדירים עמו. וסמיך ליה מכה רעהו בסתר שהוא בצינעא כמו זנות חותנתו ואחותו שהוא בצינעא בביתו.
בסתר. בגימטריא בלשון הרע.
בסתר. בגימטריא מסר ממון חבירו.
וסמך לקח שוחד להכות נפש לומר הולך רכיל למען שפוך דם (יחזקאל כב, ט).
וסמיך ליה אשר לא יקים להכות נפש לומר השופך דם כעובר על כל התורה.
אמן.
בגימטריא הוי"ה אדני. ולכן גדול העונה אמן יותר מן המברך שעולה שני שמות.

הפרק הבא    הפרק הקודם