ראב"ע ניצבים פרק ל

[ל, ד]
בקצה השמים -
כנגד ארץ ישראל.

[ל, ו]
ומל ה' אלהיך -
כי לו נתכנו העלילות הראשונות. ואחר שאמר, תשוב לשמוע בקולו הוא יעזרך וימול לבבך ולבב זרעך, לא כמולת הבשר שאתה חייב למול אותו.

[ל, ט]
וטעם והותירך
בעבור שיתן הקללות על השונאים.

כאשר שש על אבותיך -
שנחלו הארץ, כי עם הגולים ממנה ידבר.

[ל, י]
הכתובה בספר התורה הזה -
כי עיקר כל המצות שם ואם הם צריכים פירוש קבלה ולא תהיה שמורה עד שיהיה הלב שלם, על כן בכל לבבך - כי מצות השמירה עם הלב.

[ל, יא]
נפלאת -
נסתרת, או דבר פלא שתלאה לעשותו.

[ל, יב]
לא בשמים היא -
פירוש נפלאת.

[ל, יג]
מעבר לים -
פירוש רחוקה.
ויתכן שהוא הים הגדול שלא יוכל אדם להכנס ברחבו, מפני חשכת המים.

[ל, יד]
בפיך ובלבבך -
שכל המצות עיקרם הלב ויש מהם זכר בפה, לחיזוק הלב ויש מעשה, כדי שיזכור בפה.

[ל, טו]
החיים -
אורך ימים.
הטוב -
בעושר ובריאות הגוף והכבוד.

והמות והרע -
הפך.

[ל, טז]
לאהבה -
העיקר.

ללכת בדרכיו -
שלא תשנה מדרכי מעשיו ומצותיו שצוך ואם לא תדע למה נתנו החוקים והמשפטים.

והנה וחיית
פירוש החיים.

ורבית -
פירוש הטוב, כי הוא ריבוי הגוף בבנים ובעושר.

[ל, יז]
ואם יפנה לבבך -
כי הלב הוא העיקר.

ונדחת -
פירשתיו.

[ל, יח]
כי אבוד תאבדון -
פירוש המות והרע, כי יאבדו הם ובניהם והונם.

לא תאריכון ימים -
הפך: וברכך ה' אלהיך בארץ:

[ל, יט]
את השמים ואת הארץ -
בעבור היותם עומדים.
וכן על האבן תהיה בנו לעדה
וכן: שמעו הרים את ריב ה'.

החיים והמות -
הם הברכה והקללה והנה יש לך לבחור בחיים.

למען תחיה -
בגוף או בזכר.
ופירש כי החיים הם לאהבה.

[ל, כ]
כי הוא חייך -
על דעת המפרשים:

שהוא שב אל קול השם.
ולפי דעתי: שהוא השם, כאשר אמר המשורר: ה' ישעי ואלהי חסדי ומגיני וחרבי.

חסלת פרשת נצבים


הפרק הבא    הפרק הקודם