ילקוט שמעוני, יהושע פרק יא


המשך סימן כב
כל הערים העומדות על תלם לא שרפם יהושע זולתי חצור לבדה.
רבי אלעזר אומר:
במסורת שרפה, הקב"ה אמר למשה ומשה אמר ליהושע.

אמר רבי שמואל בר נחמני:
בשלשה מקומות נתכנסו אוה"ע לעשות מלחמה ולא הניחן הקב"ה.

והיכן נתכנסו?

לחצור וכו'.
ואחד מהן: ויסעו ויהי חתת אלהים על (כל) הערים אשר סביבותיהם וגו'.

כאשר צוה ה' את משה עבדו.
מעשה ברבי ישבב שעמד וחלק כל נכסיו לעניים, ושלח לו ר"ג, והלא אמרו חכמים: חומש נכסיו לעניים?
ור"ג לאו קודם לאושא הוה?


רבי יוסי בר רבי בון בשם ר' לוי:
כך הייתה הלכה בידם ושכחוה ועמדו השניים והסכימו על דעת הראשונים.
ללמדך שכל דבר שנותנין בית דין נפשם עליו, סוף שהוא מתקיים, כמו שנאמר למשה מסיני.

ואתיא כי הא דאמר רבי מנא:
כי לא דבר רק הוא מכם ואם הוא רק, מכם הוא רק.

למה?

שאין אתה יגעים בו, כי הוא חייכם בשעה שאתם יגעים בו.

רבי תנחומא בשם רבי הונא:
ובצלאל בן אורי בן חור עשה את כל אשר צוה משה אין כתיב כאן אלא את אשר צוה ה' אפילו דברים שלא שמע מרבו הסכימה דעתו, כמה שנאמר למשה.

רבי יוחנן בשם רבי בנאה:
כאשר צוה ה' את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וגו'
לא הסיר דבר
מכל אשר צוה אותו משה אין כתיב כאן אלא אשר צוה ה' את משה אפילו דברים שלא שמע מרבו.

ורבנן אמרין:
כי ה' יהיה בכסלך אלו דברים שאתה כסיל בהם.
ושמר רגלך מלכד.

רבי דוסא אומר:
מן ההוריה.

רבי לוי אומר:
מן המזיקין.

אמר רבי בא:
מכיס לך, אם אתה נותן מכיסך צדקה הקב"ה משמרך מן המזיקין ומן הזימות ומן הגולגולת.

הפרק הבא    הפרק הקודם