ילקוט שמעוני, יהושע פרק יב


המשך סימן כב
מלך יריחו אחד.
ר' זעירא ורבי ירמיה בשם רב:
שירת הים ושירת דבורה נכתבין אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח.
עשרת בני המן ומלכי כנען אריח ע"ג אריח ולבנה ע"ג לבנה.
מאי נדון, למצוה או לעכב?

אמר ר' יוסי בר חנינא בר אחוי דר' אושעיא:
נהיר את כד הוינן קיימין קומי חנותא דר' אושעיא חביבך, עבר רבי אבא בר זבדא ושאלינן ליה, ואמר בשם רב לעכב.

רבי חייא בריה דרבי אחא דיפו, רבי ירמיה בשם רבי זעירא:
צריך לאומרו בנשימה אחת, ועשרת בני המן עימהם.

אמר רבי שמואל בר נחמני:
כל אותם שנים (ושלשים) [וששים] מלכים שהרג יהושע כלם היו במשתה של אברהם אבינו, שנאמר: ויעש אברהם משתה גדול, משתה גדולים היו שם.

ולא שלשים ואחד היו?

אלא כי ההיא דאמר רבי ברכיה ורבי חלבו ורבי פרנך בשם ר' יוחנן:
מלך יריחו אחד
(יב) שאין תלמוד לומר אחד אלא הוא ואנטיקסר שלו.

אמר ר' יהודה:
וכי ל"א מלכים היו כלם בא"י?
אלא כדרך שעשו ברומי עכשו שכל מלך ומלך שלא קנה פלטרין ברומי לא עשה כלום, כך כל מלך ומלך שלא קנה פלטריות וחוליות בא"י לא עשה כלום, הדא הוא דכתיב: ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גויים.


הפרק הבא    הפרק הקודם