ילקוט שמעוני, יהושע פרק יג


המשך סימן כב
חמשת סרני פלשתים
פתח בחמשה וחשיב שיתא?
אמר ר' יוחנן:
אדנקי שלהן חמשה.

א"ל רב חסדא לרב תהליפא בר אבינא:
זיל כתוב אדנדקי (שלהם) באגרתיך ופירשה (דכתיב: והעוים היושבים בחצרים וגו').
ופליגא דרב.

דאמר רב:

עוים מתימן באו.

ולמה נקרא שמם עוים?

שעוו את מקומם.

דבר אחר:
שאוו לאלהות הרבה.

דבר אחר:

שכל הרואה אותו אוחזתו עוית, ואית להו שיתסר דרי שיני לכל חד וחד.

אמר ריש לקיש:
הרבה מקראות יש שראויים לישרף כספרי מינים והם הם גופי תורה: והעוים היושבים בחצרים עד עזה וגו'.

מאי נפקא מינה?
ממה דאשבעיה אבימלך לאברהם, דכתיב: ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי וגו' אמר הקב"ה: ליתו כפתורים וליפקו מעוים דאינהו פלשתים, וליתו ישראל וליפקו מכפתורים. כיוצא בו: כי חשבון עיר סיחון וגו'.
כיוצא בו: צידונים יקראו לחרמון וגו'.
כיוצא בו: ואת העם העביר אותו לערים.

מאי נפקא מינה?

דלא ליקרו לאחוה גלוותא.

הפרק הבא    הפרק הקודם