רלבג ליהושע פרק יד

[יד, ו]
והנה זכר שכבר נגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל כי היה שם המשכן אז, ולזה היה שם יהושע. והנה באו לשם עם כלב לכבדו, כי נשיא היה עליהם, ויורה על זה כי הוא לבדו דבר עם יהושע.

[יד, י]
ולמדנו מאומרו: זה ארבעים וחמש שנה מאז דבר ה' את הדבר הזה אל משה כי שבעה שנים היה זמן כבושם הארץ, כמו שזכרו רבותינו ז"ל וזה, כי בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים נמנו ישראל, כמו שנזכר בפרשת במדבר סיני, ואחר מנינם שלח משה המרגלים, ולפי שמעת היות משה לפני פרעה עד יום מותו היו ארבעים שנה, כי הוא היה בן פ' בעמדו לפני פרעה, הנה נשארו מעת בא המרגלים עד יום מותו ל"ח שנה. ויותר על זה מה שנשאר מהשנה השנית, ולזה ראוי שיובן, שמה שאמר בתורה, שיעמדו מ' שנה על חטא המרגלים יחסר מלת עד והוא ל"ט שנה, ולזה הוא מבואר שמעת מיתת משה רבינו עליו השלום עד שאמר כלב זה המאמר, היו ה' שנים וחלק מהשנה , ולפי שלא נשלם זה הכבוש עד אחר זה, וזה כי אחר שכבש כלב את חברון זכר שהארץ שקטה ממלחמה, הנה זה מבואר שכבר יתכן שיהיו ימי הכבוש שבע שנים, וכבר זכרו רבותינו ז"ל שימי החלוקה היו גם כן שבע שנים, ולא ידעתי לזה סמך שלם, וידמה שכבר קבלו זה בקבלה.

הפרק הבא    הפרק הקודם