רשי, יהושע פרק כפרק כ, ו

עד עמדו וגו' למשפט. אם יפטר מגלות יפטר, ואם יתחייב גלות יחזור לעיר מקלטו (במדבר לה כה), וישב שם עד מות הכהן הגדול.

פרק כ, ח
ומעבר לירדן יריחו מזרחה נתנו. בימי משה, שנאמר (דברים ד מג), 'את בצר במדבר וגו''.

פרק כ, ט

המועדה. ההזמנה, היעודות לכך.

הפרק הבא    הפרק הקודם