ילקוט שמעוני, יהושע פרק כב


סימן לא
ויברכם יהושע וישלחם.
ר' יצחק ור' יוחנן ור' יודן גיורי הלכו לשמוע תורה מרשב"י.
אית דאמרי:

פרשת נכסים.

ואית דאמרי:
פרשת נדרים.
ונטלו ממנו רשות והמתינו שם עוד יום אחד.
אמרו: צריכים אנו ליטול רשות ממנו פעם שניה.

חד מנהון דרש ואמר להון:
כבר כתיב: ויברכם יהושע וישלחם וילכו לאהליהם
מה תלמוד לומר: וגם כי שלחם יהושע אל אהליהם ויברכם?
אלא בשעה שהיו ישראל מכבשין ומחלקין את הארץ, היה שבט ראובן וגד עימהם ועשו שם י"ד שנה מכבשין ומחלקין את הארץ. לאחר י"ד שנה נטלו רשות מיהושע ללכת לאהליהם ושהו שם עוד ימים אחדים, וחזרו ונטלו ממנו רשות עוד פעם שניה, לכך נאמר: גם כי שלחם יהושע.

אמר ר' יודן:
שבט ראובן וגד היו בני פמליא של יהושע, ולוה עימהם עד הירדן, וכיון שראו שנתמעטה בני פמליא שלו חזרו ולוו אותו עד ביתו.

הברכה האחרונה הייתה גדולה מן הראשונה, הדא הוא דכתיב: ויאמר אליהם לאמר בנכסים רבים שובו לאהליכם ובמקנה רב מאד בכסף ובזהב וגו'.

וחרינא דרש:
ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך.
מה תלמוד לומר: ביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את העם?
אלא נטלו רשות ממנו והמתינו שם עוד ימים אחדים, ונטלו רשות פעם שניה.
הברכה אחרונה הייתה גדולה מן הראשונה, שנאמר: ביום השמיני שלח את העם וגו' וילכו לאהליהם, שמצאו נשותיהם בטהרה.
שמחים שנהנו מזיו השכינה.
וטובי לב שכל אחד ואחד נתעברה אשתו בן זכר.
על כל הטובה, שיצאה בת קול ואמרה להם: כולכם מזומנים לחיי העולם הבא.

וחרינא דרש:
כבר כתיב: ותלך מאתו.
מה תלמוד לומר: ותבא ותגד לאיש האלהים?
אלא ויעמוד השמן שהוקיר.
ובאת לשאול לו אם תמכור או לא תמכור.
הברכה אחרונה הייתה גדולה מן הראשונה, שנאמר: ואת ובניך תחיי בנותר, עד שיחיו המתים.
וכיון שראה אותם שהם בני אדם של ישוב, שלח עימהם זוג אחד של ת"ח לידע מה הם דורשין בדרך.

חד מנהון דרש:

כבר כתיב: ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם.
מה תלמוד לומר: ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם?
אלא אותה מדת הדין שהייתה מתוחה כנגד ישראל, הפכה הקב"ה ומתחה כנגד מצרים.

וחרינא דרש:
כבר כתיב: והייתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלהים, זו מדת הדין של מעלה, ובין כל נפש חיה, מדת הדין של מטה.
מדת הדין של מעלה קשה ושל מטה רפה.

וחרינא דרש:
כתוב אחד אומר: כל חפצים לא יישוו בה.
וכתוב אחד אומר: וכל חפציך לא ישוו בה.
חפצים, אלו מצות ומעשים טובים.
חפציך, אלו אבנים טובות ומרגליות.

ואית דאמרי:
דאמר ליה לבריה: בני אדם הללו של צורה הם, זיל גבייהו ויברכוך!
אזל אשכחינהו דקא רמו קראי: כתיב: פלס מעגל רגלך.
וכתיב: אורח חיים פן תפלס?!
לא קשיא, כאן במצווה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, כאן במצווה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים.
הדור יתבי וקא מבעיא להו, כתיב: וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה.
וכתיב: כל חפצים לא ישוו בה?
לא קשיא כאן במצוה שאפשר וגו'

אמרו ליה: מאי בעית הכא?

א"ל: דאמר לי אבא זיל גבייהו דליברכוך.
א"ל: יהא רעוא דתזרע ולא תחצד, תעייל ולא תיפוק. תיפוק ולא תעייל. ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך. לבלבל פתורך ולא תחזי שתא חדתא.
כי אתא לגבי אבוה א"ל: לא מבעיא דברוכי לא בריכו יתי, אלא צעורי קא צעורי לי.

א"ל: מאי אמרי לך?

א"ל: הכי והכי אמרו לי.
א"ל: כולהו ברכתא נינהו:
תזרע ולא תחצד,
תוליד בנין ולא ימותון.
תעייל ולא תיפוק תעייל כלתה ולא לימותו בנך דליפקון.
תיפוק ולא תעייל תיפוק בנתך ולא לימותו גברייהו וליהדרו לותך.
ליחרב ביתך וליתוב אושפיזך דהאי עלמא אושפיזא וההוא עלמא ביתא.
לבלבל פתורך בבני ובנתי,
לא תחזי שתא חדתא, דלא תמות אתתך ולא תסב אתתא אחריתי.

ארטבן שלח אל רבינו מרגלית אטימטון.
א"ל שלח לי מילא טבא שלח ליה חדא מזוזה.
שלח ליה: אנא שלחית לך מילתא דלית ליה טימי ואת שלחת לי מילתא דטבא חד פולר.
א"ל: חפצי וחפציך לא ישוו בה.
ולא עוד, אלא שלחת לי מילא דאנא צריך מנטר לה, ואנא שלחית לך מילא דאת דמיך והיא מנטרא לך, שנאמר: בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה.
בשכבך תשמור עליך, בשעת המיתה.
והקיצות היא תשיחך, לעתיד לבוא.

אל אלהים ה' אל אלהים ה' הוא יודע וישראל הוא ידע
מה ראו בני גד ובני ראובן להזכיר שלש שמות הללו שני פעמים אל אלהים ה'?
שבהם ברא את העולם, שנאמר: אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ.
אל אלהים ה' שבהם נתנה תורה לישראל. כי אנכי ה' אלהיך אל קנא, כנגד שלש מדות שבהן נברא העולם:
בחכמה
בתבונה
ובדעת.
שנאמר: ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו.

המינים שאלו את ר' שמלאי:
מה הדין דכתיב: אל אלהים ה' הוא יודע?
א"ל: הן יודעים אין כתיב כאן, אלא הוא יודע.
א"ל תלמידיו: לאלו דחית בקש, לנו מה אתה משיב?
א"ל: שלושתם שם אחד, כאינש דאמר: בסיליוס קיסר, אגוסטוס.
חזרו ושאלו אותו: מהו דכתיב: אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ.
א"ל: דברו ויקראו אין כתיב כאן, אלא דבר ויקרא ארץ.
א"ל: לאלו דחית בקנה, לנו מה אתה משיב?
א"ל: שלושתם שם אחד, כאינש דאמר: אומן בניין ארכיטיקסין.
חזרו ושאלו: בראשית ברא וגו' כי שאל נא לימים וגו' נעשה אדם וגו' הבה נרדה וגו' כי שם נגלו וגו' אשר הלכו אלהים וגו' כו' כרסון רמיו, כתיב בתריה: ועתיק יומין יתיב.הפרק הבא    הפרק הקודם