רלבג ליהושע פרק כג

[כג, ב-טז]
ואחר זה זכר שכבר קרא יהושע לכל ישראל רוצה לומר למנהיגים אותם, כי הוא רחוק שידבר דבריו עם כל ישראל, והנה אלו המנהיגים זכר בהדרגה, וזכר הזקנים תחילה, והם הסנהדרין לפי מה שאחשוב, כי שם היה קבוץ החכמים, והם המנהיגים כלל העם.
ואחר זכר ראשי העם והם הנשיאים שכל א' מהם ראש לשבט אחד, ואחר זכר ראשי עיר ועיר, והם השופטים והשוטרים, והודיעם מה שנמשך להם מהטוב בלכתם אחר השם יתברך, ומה שנמשך להם מהרע בעזבם אותו. ולזה הזהירם מהתחתן בגוים הנשארים, בזמן ההוא כדי שלא ילמדו ממעשיהם, ויבואו לעבור ברית ה' ולעבוד אלהים אחרים, והזהירם גם כן שלא יזכירו שם אלהיהם ולא יגרמו להשבע בשמם ושלא יעבדום ושלא ישתחוו להם, כמו שבאו האזהרות על כל זה בתורה, והודיעם שאם יעשו זה, יהיה סיבה לאבדם מעל הארץ הטובה אשר נתן להם ה' יתברך, וצוה אותם לאהבה את ה' ולדבקה בו ושיחזקו מאד לשמור ולעשות ככל הכתוב ולבלתי סור ממנו ימין ושמאל והנה קרא ימין ההוספה על דברי תורה, וקרא שמאל הגרעון ממנה, כי בזה יהיה נוטה מדרכי התורה.


הפרק הבא    הפרק הקודם