רלבג לשופטים פרק יב

[יב, א]

וספר אחר זה שכבר הגיע מרוע בני אפרים שאמרו לשרוף בית יפתח עליו באש, על אשר לא קראם בזאת המלחמה, תחת מה שראוי להם לגמלו חסד על הטובה אשר עשה להם, ששם נפשו בכפו ונלחם עם אויביהם, והנה לא נשתדל יפתח לפייסם באופן שפייסם ירובעל, או אולי לא היה יכול על זה, והיה זה סיבה על שנפלו מאפרים מ"ב אלף.

[יב, ז]

וספר אחר זה שכבר מת יפתח ונקבר בערי גלעד, והנה הרצון בזה, שכבר יקבר באחת מערי גלעד. והנכון אצלי כי יפתח מפני שלא השאיר אחריו בן או בת יהיה נקרא בהם שמו, צוה שיקברו עצמותיו בכל ערי גלעד קצת פה וקצת פה כדי שיהיה לו זכר באותן המקומות שהציל מיד מלך בני עמון.

[יב, ח-טו]

והנה זכר שכבר שפט אחריו את ישראל אבצן מבית לחם, ולפי שבועז נראה מענינו שהיה שופט ישראל והיה מבית לחם, ולא נמצא בשופטים זולת אבצן שיהיה מבית לחם.
אמרו רבותנו ז"ל כי אבצן זה בועז ונכון הוא, ואחריו שפט את ישראל אילון הזבולוני ואחריו שפט את ישראל עבדון בן הלל.

הפרק הבא    הפרק הקודם