רד"ק לשמואל א פרק י


[י, א]
את פך השמן -
לא היה זה השמן המשחה כי לא היו משוחים ממנו אלא מלכי בית דוד אבל שמן אפרסמון היה.
ואמרו: שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן.

וישקהו -
בדרש:
כל נשיקות הם של תיפלות חוץ מג' נשיקות:
נשיקה של גדולה,
נשיקה של פרקים,
נשיקה של פרישות,
נשיקה של גדולה - ויצוק על ראשו וישקהו.
נשיקה של פרקים - וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו.
נשיקה של פרישות - ותשק ערפה לחמותה.

ר' תנחומא אומר:
אף נשיקה של קריבות, שנאמר: וישק יעקב לרחל.
למה?
שהיתה קרובתו.

הלא כי משחך -
מלת הלא –
תבא במקומות לחזק הדבר ולזרז האדם.
וכן: הלא שלחתיך, הלא שמעת בתי והדומים להם.

[י, ב]
בלכתך היום -
אמרו רבותינו ז"ל:
היכן מצינו שנקברה רחל בצלצח בגבול בנימן והלא לא נקברה אלא בבית לחם, שנאמר: ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת הוא בית לחם, ואין בית לחם אלא חלקו של יהודה, שנאמר:
ואתה בית לחם אפרתה וגו'?!

אלא כך אמר לו: עכשיו שאני מדבר עמך הנה הם עם קבורת רחל, הנה הם באים ואתה הולך ואתה מוצא אותם בגבול בנימן בצלצח.

והנה נטש אביך -
פירוש קודם שנמצאו האתונות.

[י, ג]
אלון תבור -
כתרגומו:
מישר תבור.

עולים אל האלהים בית אל -
הוא לוז שקראו יעקב בית אל, ושם היה המזבח שבנה יעקב ובשעת היתר הבמות היו מקריבים שם ואותו הבית היה קדוש והיו באים שם ישראלים באותו הזמן להתפלל בזכות יעקב.
וכן אמר על זה יעקב יהיה בית האלהים, ואף על פי שהדרש יש לו דרך אחרת בזה זה שכתבנו הוא הנראה לפי פשטי הפסוקים, כי בית אל היה מקום קדוש לעולם ומקום מזבח והיו באים להתפלל שם והיה מקום נבואה, כמו שאמר: וזה שער השמים פירש שער לידע ממנו מה שגוזרין בתחתונים מן השמים.

ואמר הושע:
בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו.

ותרגם יונתן:
עולים אל האלהים - דסלקין למיסגד קדם ה' לבית אל.

[י, ד]
שתי לחם -
תרגם יונתן:
תרתין גריצן,
דלחם פירושו חלות לחם.

ושלשה ככרות לחם –
תרגום:
תלתא פיתין דלחם
והככרות הם גדולות מן החלות, נראה כי אותו שהיה נושא שלושה ככרות לחם היה נושא גם כן חלות לחם וזכר גם כן הככרות, לפי שהם הגדולות ולא זכר הקטנות, כי לא יתכן כי אם לא היו נושאים אלא ג' ככרות לחם שיתנו לשאול ונערו שתים ולא ישארו עמהם אלא ככר אחד והם היו שלושה, אלא כי גם חלות לחם היו נושאים שתים או שלושה ונתנו לשאול ונערו שתי חלות לחם, ואחר שזכר ככרות וזכר חלות ידועה הוא שלא יקראו הככרות חלות.
וכן כתוב בתורה: וככר לחם אחת וחלת לחם אחת.

[י, ה]
גבעת האלהים -
תרגם יונתן:
לגבעתא די בה ארונא דה',
והיא גבעת קרית יערים כי שם היה הארון מיום שהשיבוהו פלשתים עד שהעלהו דוד משם.

אשר שם נציבי פלשתים -
שהיו פלשתים מושלים בישראל והיו להם נציבים ממונים על ישראל שם.
וכן גבע בנימן, כמו שאמר בדוד כשהיה מושל באדום וישם באדום נציבים והממונה על דבר נקרא נציב שמעמידין אותו עליהם.
ואמר לו שמואל, כי שם תצלח עליו רוח ה' לשני דברים:
האחד, לפי שהיה שם הארון.
והשני, לפי שהיו שם נציבי פלשתים, רמז לו כי הוא יסירם משם ויושיע ישראל מידם.

חבל נביאים -
תרגם יונתן:
סיעת ספריא,
רוצה לומר תלמידים, כי תלמידי חכמים נקראו סופרים ואלה היו תלמידי הנביאים הגדולים והתלמידים היו נקראים בני הנביאים והנביאים הגדולים שהיו באותו הזמן מעלי עד דוד היו: אלקנה ושמואל וגד ונתן ואסף והימן וידותון.

מהבמה -
כי שם בקרית יערים היה במה.

ולפניהם נבל ותוף וחליל וכנור -
כי רוח הקדש אינה שורה אלא מתוך שמחה.

והמה מתנבאים -
תרגם יונתן:
משבחין,
כלומר נבואתם הייתה שירות ותושבחות לאל, נאמרות ברוח הקדש.

[י, ו]
וצלחה עליך רוח ה' -
תעבור ותנוח עליך רוח נבואה.

והתנבית -
בא על דרך בעלי הה"א.

ונהפכת לאיש אחר -
רוצה לומר שתהיה לך רוח יתירא ורוח נבואה ושררה, וזהו שאמר גם כן: ויהפוך לו אלוהים לב אחר.

[י, ז]
כי תבאינה -
כתוב ביו"ד, כמו: תבאינה בהיכל מלך שנקראת האל"ף והיו"ד למשך, אבל זה נקרא תבאנה בהעלם האל"ף והכתיב והקרי שניהם אחד ושניהם נכונים בלשון, כמו: תשובנה ותשובינה.

עשה לך אשר תמצא ידך -
כלומר כל מה שתרצה לעשות עשה, כי האלהים עמך.
ויש לפרש: כי רמז לו בזה הדבר על מלחמת נחש העמוני.

ויונתן תרגם:
אתקן לך מאני מלכותא.

[י, ח]
שבעת ימים תוחל -
פירש מיום הפרדי ממך בגלגל וזה היה אחר חידוש המלוכה, כי בחידוש המלוכה שניהם באו הגלגל יחד עם כל ישראל ואחר שדבר שמואל דבריו הלך לו ובחר לו שאול שלשת אלפים ויתר העם שלח לאוהליו, ומיום שנפרד שמואל משאול שם בגלגל, אמר לו שייחל לו שבעה ימים, עד שיבא אליו ושאול לא יצא מן הגלגל אלא היה שם מחדש המלוכה עד שעת המלחמה, כמו שאמר: ושאול עודנו בגלגל.
ומה שאמר לו זה הדבר עתה ולא המתין לו עד שיהיו בגלגל ויפרד ממנו, שיאמר לו אז שבעת ימים תוחל עד בואי אליך, מפני שעתה כשדבר לו בדבר המלוכה רמז לו בזה הדבר תתקיים לו המלוכה אם לאו, זו היא מצווה ראשונה שצוהו ואם יעמוד בה תתקיים בידו המלוכה ואם לאו לא תתקיים, לפיכך אמר: והודעתי לך את אשר תעשה, כלומר אז אודיע אותך מה יהיה ממלכותך.

[י, יא]
מאתמול -
בחירק האלף ודגש התי"ו.

[יא, יב]
ומי אביהם -
תרגם יונתן:
ומאן רבהון.
וכן הוא הפירוש, מי המלמד אלה הנביאים ומשרה עליהם רוח נבואה ואין לתמוה בזה, כי הקדוש ברוך הוא המלמד אלה הנביאים מלמד גם כן זה.

ויש מפרשים:
אביהם –
כמשמעו, לפי שאמרו מה זה היה לבן קיש אמרו ואלה הנביאים מי אביהם וכי מאביהם היה להם הנבואה, שאתם תמהים על בן קיש.

על כן הייתה למשל -
פירוש זאת האמירה הייתה למשל מהיום ההוא ומעלה כשהיה אדם שפל עולה במעלה היה אומר הגם שאול בנביאים.

[י, יג]
מהתנבות -
בא על דרך בעלי הה"א.

ויבא הבמה -
כי הנביאים מצאוהו חוץ לבמה וכשכלה מהתנבות עמהם בא לבית הבמה.

[י, יד]
ויאמר דוד שאול אליו -
אולי מצאו שם בבית הבמה, או קצר הכתוב והלך לו שאול אל עירו ומצאו דודו תחלה ושאל אותם על דרכם.

[י, טז]
לא הגיד לו -
אולי מתוך צניעות שהיתה בו.

[י, יז]
ויצעק שמואל -
כמו: ויאסף ולפי שהאסיפה והקבוץ על ידי הצעקה, יבא בזה הלשון.

אל ה' המצפה -
כמו שפירש בספר יהושע ובספר שופטים הטעם, למה היה מנהג ישראל להקבץ במצפה ושם היה מזבח ובית התפילה.

[י, יח]
כה אמר -
מתחילה כששאלתם מלך אמר לכם זה.

[י, יט]
ותאמרו לו -
יש מפרשים:
כמו לא באלף, כי אותיות אהו"י מתחלפות והנכון כמשמעו.

כמו שתרגם יונתן:
ואמרתון קדמוהי לית אנחנא מתפרקין אלהין מלכא תמני עלנא,
והוא הוסיף בו מלת לא באלף, כמו שאמר בחדוש המלוכה ותאמרו לא כי מלך ימלוך עלינו.

התיצבו לפני ה' -
לפי שאם היה אומר להם שמואל שאול ימלוך עליכם, היו מקנאים שאר השבטים אם לא היה נלכד על ידי אורים ותומים וזהו לפני ה', שהיה שם כוהן ואורים ותומים והיו שואלים בהם על הדרך שפירשנו בדבר פלגש בגבעה, ואפשר שהביאו שם הארון.

[י, כא]
וילכד שאול -
מקרא קצר, כי קודם לכן הקריב משפחת המטרי לגברים ואז נלכד שאול.

[י, כב]
הבא עוד הלום איש -
כלומר אם בא עדיין הנה שאול.

אל הכלים -
כמו בכלים, כלומר בין כלי העם הבאים שם שנתנו כליהם בבית אחד והוא נחבא בין הכלים ההם, שהיה בורח מן השררה ובא אל במקום ביונתן תרגם השמוש, כמו: ואל הארון תתן את העדות כמו ובארון.

ובדרש:
אל הכלים –
באורים ותומים אמר שאול שמא אינני הגון למלכות, עד שישאלו באורים ותומים.


[י, כד]
הראיתם -
בדגש הרי"ש שלא כמנהג.
וכן: הראיתם כי שלח בן המרצח הזה.

כי אין כמוהו -
כי אדם בעל קומה וצורה נאה יאות למלוכה וייראו העם אותו יותר.

יחי המלך -
תרגם יונתן:
יצלח מלכא.

[י, כה]
משפט המלוכה -
חוק המלוכה על העם כמו שכתוב למעלה.

וינח לפני ה' -
בארון הניחו.

[י, כו]
וגם שאול הלך לביתו -
להודיע שהלך לו לביתו כבתחילה, כיון שראה שלא היה מקובל ומרוצה לכל ישראל הלך לביתו ולא התנהג עדיין כמשפט מלך.

אשר נגע אלוהים בלבם -
שנתן אלוהים בלבם לרצות לו.

ויונתן תרגם:
ואזלו עמיה קצת מן עמא גברין דחלי חטאה דאתיהב דחלא מן קדם ה' בלבהון.
ויוכיח פירושו ובני בליעל שאמר אחר כן.

[י, כז]
ולא הביאו לו מנחה -
כמו שהוא מנהג שמביאים מנחה למלך ביום שהוקם מלך.

ויונתן תרגם:
ולא אתו למשאל בשלמיה.


הפרק הבא    הפרק הקודם