רשי, שמואל א פרק יח


פרק יח, ו
ובשלשים. תרגם יונתן: ובצלצלין. מין כלי זמר.

פרק יח, ח

ועוד לו. ועוד לו מה הוא נחסר שצריך להוסיף לו. אך המלוכה. אינו צריך עוד אלא למלכות.

פרק יח, ט

עוין. (תרגום) עין רעה.

פרק יח, י

ויתנבא. ואשתטי. נביא ושוטה מדברים דברי רמזים שאינם ניכרים.

פרק יח, יא

אכה בדוד ובקיר. מכה אחת אכה, שיכנס החנית בדוד ובקיר.

פרק יח, יד

משכיל. מצליח.

פרק יח, יז

ושאול אמר. בלבו. אל תהי ידי בו. פן אענש. ותהי בו יד פלשתים. לכך אמר לו והלחם מלחמות ה'.

פרק יח, יט

בעת תת. כשהגיע זמן שקבעו לתתה לו, ובעוד שהיו מתעסקים לתתה לו, נתגלגל הדבר ונתנה לעדריאל.

פרק יח, כא

בשתים תתחתן בי. שתי בנות יש לי, באחת מהן תתחתן בי. וכן תרגם יונתן: בחדא מתרין. כיוצא בו (שמואל-ב כד יב,) שלש אנכי נוטל עליך. אחת משלש, כמו שמפורש שם, בחר לך אחת מהם.

פרק יח, כו

ולא מלאו הימים. לא המתין עד מלאת הימים שקבע לו להביא את מאה הערלות.

פרק יח, כז

ויקם דוד וילך הוא ואנשיו וגו' וימלאום. פרישנטי"ר בלע"ז.

פרק יח, כט

לרא. ליראה.

פרק יח, ל

ויצאו שרי פלשתים. לבא בגדודים לשלול שלל בישראל.


הפרק הבא    הפרק הקודם