רשי, שמואל א פרק כו


פרק כו, ז
מעוכה. נעוצה.

פרק כו, י

חי ה'. יש אומרים, ליצרו נשבע, ויש אומרים, לאבישי נשבע, אם תהרוג את הצדיק, אני אערב דמך בדמו. כי אם ה' יגפנו. יקרב מיתתו. או יומו יבא. יום שזמן מיתתו בו.

פרק כו, יא

צפחת. צלוחית.

פרק כו, יט

הסיתך בי. לשנאתי, כל הסתה לשון שומה, אמיטמינ"ש בלע"ז. ירח מנחה. יקבל ברחמים תפלתי, להשיב חמתך ממני. כי גרשוני. מארץ ישראל. לך עבוד אלוהים אחרים. היוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ בזמן הבית, כאלו עובד עבודה זרה. ויונתן תרגם: איזיל דוד ביני עממיא פלחי טעותא.

פרק כו, כ

הקורא. עוף ששמו קורא, ובלע"ז פרדי"ץ, וכן (ירמיהו יז יא,) 'קורא דגר ולא ילד', ומרדף אחר קני שאר עופות, ויושב על ביציהם.

פרק כו, כג

ישיב לאיש. לכל צדיק וצדיק.

הפרק הבא    הפרק הקודם