רד"ק לשמואל א פרק כט


[כט, ב]
וסרני פלשתים עוברים למאות ולאלפים -
אינו אומר כי הסרנים היו מאות ואלפים, אבל הסרנים היו עוברים עם מאות ואלפים אנשים.

[כט, ג]
או זה שנים -
והלא לא היה עמו אלא ארבעה חדשים כמו שפירשנו, אלא פירושו היה עמי זה ימים ואני מכירו לטובה, כאילו היה עמי זה שנים.

מיום נפלו -
מיום שנפל אלי, כלומר ששכן עמי, כמו: על פני כל אחיו נפל.

[כט, ד]
האנשים ההם -
כינוי הוא על עצמם.

[כט, ה]
הלא זה דוד -
כיון שהוא גבור כל כך שהיו עונין עליו: ודוד ברבבותיו, יש לנו להשמר ממנו שלא יתרצה בנו עם אדוניו.

[כט, ו]
חי ה' -
כי הכל מודים כי הוא הסבה הראשונה ובעבור השבעו לדוד, נשבע בשם שמאמין בו דוד.

[כט, י]
ועבדי אדוניך -
כלומר האנשים אשר באו אתך שנתבאשו בשאול אדוניהם גם כן.

ואור לכם בבקר -
כשיאור לכם היום, לכו.

הפרק הבא    הפרק הקודם