רשי, שמואל א פרק ה


פרק ה, ב
אצל דגון. דמות עשוי כדמות דג.

פרק ה, ד

המפתן. אסקופה.

פרק ה, ו

וישמם. לשון שממה. בטחורים. חלחולת, כרכשא, מכת הנקב, עכברים נכנסין בנקביהם ושומטין בני מעיהם, ויוצאין.

פרק ה, ט

וישתרו. כמו ויסתרו, שהרי הוא במסורת כתובים שי"ן, ומפורשים בלשון סמ"ך, מכת בית הסתרים.

פרק ה, יא

מהומת מות. כל מהומות על ידי רעם, וזה אביהן, (לקמן ז י,) 'וירעם ה' בקול גדול (ביום ההוא) על פלשתים ויהומם', כך מפורש באגדת שלשים ושתים מדות דרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי.

הפרק הבא    הפרק הקודם