רשי, שמואל ב פרק י


פרק י, ב
כאשר עשה אביך עמדי חסד. ומהו החסד, כשהיה דוד בורח מפני שאול, באו אליו אביו ואמו ואחיו (שמו"א כב ד,) וינחם את פני מלך מואב, ויאמר לו ישב נא אבי ואמי עמך, והרגם, חוץ מאחד מהם שברח ונמלט לארץ בני עמון אצל נחש, (במדרש רבי תנחומא בוירא אליו).

פרק י, ג

המכבד דוד את אביך בעיניך. הנראה בעיניך שדוד מכבד את אביך, הם מוזהרים לא תדרוש שלומם, והוא ידרוש שלומך.

פרק י, ד

מדויהם. חלוקיהם. שתותיהם. העגבות.

פרק י, טז

ושובך שר צבא הדדעזר. על שם שהיה גבור ועריץ מאוד הזכירו בשמו.

הפרק הבא    הפרק הקודם