ילקוט שמעוני, שמואל ב פרק י


המשך סימן קמז
ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש
אמר ר' ברכיה בשם ר' אלעזר בן פדת:
מה חסד עשה נחש עם דוד שאמר: כאשר עשה אביו עמדי חסד?
אלא כשהיה דוד בורח מן שאול הלך דוד וכל בית אביו אצל בני מואב, אמר להם: קבלו בית אבא, שנאמר: וינחם את פני מלך מואב ויאמר ישב נא אבי ואמי, קבלו אותם, וכיון שיצא דוד עמד מלך מואב והרג לאביו ולאמו ולאחיו של דוד ולא נשתייר מהם אלא אחד, שנאמר: ליהודה אליהו מאחי דויד שלא נשתייר מהם אלא הוא וברח ממלך מואב והלך אצל נחש מלך בני עמון.
שלח מלך מואב ואמר לנחש: שמא בא אצלך אחד מאחי דוד?
אמר לו: לאו, ושמרו עד שבא דוד, לכך אמר דוד: אעשה חסד עם חנון בן נחש.
כיון שהלכו שלוחיו של דוד אצל חנון, אמרו להם שרי בני עמון: מהו כך המכבד דוד את אביך בעיניך?
אל תאמן בדוד.
למה?
שהקב"ה כתב בתורתו: לא יבא עמוני ומואבי וגו'.
וכתיב: לא תדרוש שלומם.
הקב"ה מזהירו בשבילנו (הוא מבטל דברי אלהיו?!
הלא בעבור חקור את העיר, מיד ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח וגו'.
ורוח הקדש צווחת: חנון רשע (נד) רעך ורע אביך אל תעזוב.

חזק ונתחזק
(העתק מרמז ה')
רק חזק ואמץ.
שנו רבותינו:
ארבעה דברים צריכים חיזוק ואלו הן:
תורה,
ומעשים טובים,
תפילה,
ודרך ארץ.

תורה ומעשים טובים מנין?
רק חזק ואמץ
חזק בתורה.
ואמץ, במעשים טובים.

תפלה מנין?
שנאמר: קווה אל ה' חזק ויאמץ לבך.

דרך ארץ מנין?
חזק ונתחזק בעד עמנו.

ואת שובך שר צבאו (מלך בני עמון).
כתיב: שובך,
וכתיב: שופך,

רב ושמואל
חד אמר:

שופך שמו.

ולמה נקרא שמו שובך?

שעשוי כשובך.

וחד אמר:
שובך שמו.

ולמה נקרא שמו שופך?

שכל הרואה אותו נשפך כקיתון.


הפרק הבא    הפרק הקודם