רשי, שמואל ב פרק יג


פרק יג, א
ולאבשלום אחות יפה. שהיתה בת אמו.

פרק יג, ב

להתחלות. עד שנחלה. כי בתולה היא. צנועה בבית ואינה יוצאת לחוץ, לפיכך ויפלא בעיני אמנון וגו', נכסה ונעלם ממנו מה תואנה יכול לבקש וישכב עמה, כמו (דברים יז ח,) 'כי יפלא ממך', תרגם אונקלוס ארי יתכסי ממך.

פרק יג, ג

איש. חכם לרשעה.

פרק יג, ד

דל. כחוש, כמו (בראשית מא יט,) 'דלות ורעות תואר'.

פרק יג, ה

את הבריה. את הסעודה.

פרק יג, ח

ותלבב. ותחלוט, סולת מורבכת במים רותחין תחלה, ואחר כך בשמן.

פרק יג, ט

את המשרת. תרגום של מחבת, מסריתא.

פרק יג, יג

כי לא ימנעני ממך. שמותרת אני לך, לפי שנתעברה בי אמי כשהיא נכרית יפת תואר, שלקחה דוד במלחמה, ומי שיש לו בן או בת מן שפחה, אינו בנו לכל דבר.

פרק יג, טו

וישנאה אמנון. אמרו רבותינו (סנהדרין כא א,) נימא נקשרה לו, ועשאתו כרות שפכה.

פרק יג, טז

אל אודות. אל תעשה אודות הרעה הזאת של שילוח, הגדולה מן האחרת שעשית עמי ועניתני, ועוד תוסיף רעה ממנה לשלחני.

פרק יג, כג

ויהיו גוזזים. ודרכם היה לעשות משתה בגזוז צאנם.

פרק יג, כו

ולא ילך נא אתנו. ואם לא יכול אתה ללכת, ילך נא עמנו אמנון.

פרק יג, לב

על פי אבשלום היתה שימה. בציויו של אבשלום היתה שימה זו נישומת על עבדיו, להרוג את אמנון.

פרק יג, לט

ותכל דוד. הרי זה מקרא קצר, ותכל נפש דוד, וכן תרגם יונתן: וחמידת נפשא דדוד, כמו (תהלים פד ג,) 'נכספה וגם כלתה', לשון תאוה. כי נחם על אמנון קבל תנחומין.

הפרק הבא    הפרק הקודם