ילקוט שמעוני, שמואל ב פרק יד


המשך סימן קמט
וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי וגו'
מכאן לאבל שאסור בתכבוסת, אבל אסור ברחיצה, דכתיב: ואל תסוכי שמן ורחיצה בכלל סיכה.

מאי שנא תקועה?

אמר ר' יוחנן:
מתוך שרגילים בשמן זית חכמה מצויה בהם.
ואלו דברים המשיבין את הלימוד: הרגיל בשמן זית כו'.

הפרק הבא    הפרק הקודם