ילקוט שמעוני, שמואל ב פרק ב


המשך סימן קמא

ויכהו אבנר באחרי החנית אל החומש וגו'
(כתוב ברמז קע"ב).

ויפקדו מעבדי דוד תשעה עשר איש ועשהאל וגו'
(העתק מרמז ח').
ראו את הארץ ואת יריחו.
יריחו הייתה בכלל ולמה יצאת?
מלמד ששקולה כנגד כולם.

כיוצא בדבר אתה אומר: וישלח אותם משה ואת פינחס
פינחס היה בכלל ולמה יצא?
מלמד ששקול כנגד כלם.

כיוצא בדבר אתה אומר: תשעה עשר איש ועשהאל,
והלא עשהאל בכלל היה ולמה יצא?

לפי שהיה שקול כנגד כלם.

כיוצא בו: והמלך שלמה אהב נשים נכריות ואת בת פרעה,
בת פרעה הייתה בכלל ולמה יצאה?
מלמד, שהיה מחבבה יותר מכלן ולפיכך החטיאה אותו יותר מכלן.

כיוצא בו: מכף כל אויביו ומכף שאול,
שאול בכלל היה ולמה יצא?
אלא שהיה שקול כנגד כלן.

הפרק הבא    הפרק הקודם