ילקוט שמעוני, שמואל ב פרק ח


המשך סימן קמו
ויקח דוד את מתג האמה מיד פלשתים
לפי שכרת יצחק עם פלשתים ברית, שנאמר: ויאמרו ראה ראינו כי היה ה' עמך ונאמר תהי נא אלה.

מה עשה יצחק?

כרת אמה אחת ממתג החמור שהיה רוכב עליו ונתן להם ברית שבועה, וכשמלך דוד רצה לבא לארץ פלשתים ולא היה יכול מפני השבועה, עד שלקח מהם אות ברית שבועת יצחק, שנאמר: ויקח את מתג האמה מיד פלשתים.

וימדדם בחבל השכב אותם ארצה.
אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי:
היינו דאמרי אינשי: מיניה וביה אבא ליזיל ביה נרגא, כי אתא רב דימי אמר: ירך מתוכה מסרחת.

ר' יהושע בן לוי אמר:
על ידי שהרגו לאביו ואמו וענו לרות.

סימן קמז
ויעש דוד שם בשובו מהכותו
זהו שאמר הכתוב: למנצח על שושן עדות מכתם לדוד.
וכתיב: בהצותו את ארם נהרים וגו'.
בשעה ששלח דוד את יואב לארם נהריים ולארם צובה פגע באדומיים, בקש לזנבן, הוציאו להם אפסטליות שלהם רב לכם תוב את ההר, פגע במואבים בקש לזנבן הוציאו לו אפסטליות שלהם: אל תצר את מואב, שלח אצל דוד כל המאורע, באותה שעה לא נהג דוד בעצמו כמלך אלא עמד והעביר פופירא מעליו ועטרה מעל ראשו ונתעטף והלך אצל סנהדרין [שנקראו שושנים], שנאמר: בטנך וגו' סוגה בשושנים.
עדות על שם התורה שנקראת עדות.
אמר להם: רבותיי, לא באתי לכאן אלא ללמוד אם אתם נותנין לי רשות אני מלמד. שלחתי את יואב לארם נהריים ולארם צובה ופגע באדומיים ובקש לזנבן, והוציאו אפסטליות שלהם,
ולא הם פרצו את הגדר תחלה?
שנאמר: ויאסוף אליו בני עמון.
פגעו במואבים בקש לזנבן והוציאו אפסטליות שלהם, אל תצר את מואב,
ולא הם פרצו את הגדר תחילה?
וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור.
כמה אגרות כתב?
אחד לאדומיים ואחד למואביים.

ר' חנניא אמר:
אגרת אחד כתב, הדא הוא דכתיב: (וישב יואב מהכות) [בהצותו} את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף, חזר ולמד של אדומים משל מואבים מכתם לדוד מכות ותמות לדוד.

דבר אחר:
וישב ויך את אדום בגיא וגו'.
אמר יואב: אם נחריב את אדום עכשיו אין אנו מוצאים בחזרתנו לא אכילה ולא שתייה אלא נניח אותם עד שנכבוש את ארם ונחזור עליהם היינו דכתיב: וישב יואב ויך.

כתוב אחד אומר: שנים עשר אלף, וכתוב אחד אומר שמונה עשר אלף?!
אלא שתי מלחמות היו:
אחת של שנים עשר אלף.
ואחת של שמנה עשר אלף.

ויהי דוד עושה משפט וצדקה,
והלא במקום שיש משפט אין צדקה ובמקום שיש צדקה אין משפט?
אלא איזהו משפט שיש בו צדקה?
הוי אומר: זו ביצוע,

מכאן אמר ר' יהושע בן קרחה:
מצוה לבצוע.

וכן הוא אומר: אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם והלא במקום שיש שלום אין משפט ובמקום שיש משפט אין שלום?!

אלא איזהו משפט שיש בו שלום?

הוי אומר: זה ביצוע.

במתניתין תאנא:
ראה עני שנתחייב ממון היה משלם לו מביתו. משפט לזה שהחזיר לו ממונו, וצדקה לזה ששלם לו מתוך ביתו.

קשיא ליה לרבי:
האי לכל עמו לעניים מבעי ליה?
אלא רבי אומר:
אע"פ שלא שלם לו מתוך ביתו משפט וצדקה, משפט לזה ששלם לו את ממונו, וצדקה לזה שהוציא גזלה מתחת ידו.

ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה על הצבא
אמר ר' אבא בר כהנא:
אלמלי לא עשה יואב מלחמה לא עסק דוד בתורה, ואלמלי לא עסק דוד בתורה לא עשה יואב מלחמה.

מה טעם דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו?

משום דיואב בן צרויה על הצבא.

ומה טעם יואב בן צרויה על הצבא?

משום דדוד עושה משפט וצדקה לכל עמו.

וכן הוא אומר: שופטים ושוטרים תתן לך.
שופטים אלו הדיינים.
שוטרים אלו הפרנסים שמנהיגים את העדה.

ר' אליעזר אומר:
אם אין שוטר אין שופט, כיצד?
כיון שנתחייב אדם לחברו בב"ד, אם אין שוטר שיוציא ממנו, כיון שפירש מן הדין אין ספקה ביד הדיין לעשות לו כלום, אלא אם כן מוסרו ביד שוטר והשוטר מוציאו ממנו.

וכן אמר ר' אלעזר בן פדת:
אלמלא שטרו של יואב לא היה דוד יכול לעשות את הדין, שכן הוא אומר: ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה על הצבא.

וכי דוד ויואב שוטרים היו?

אלא כל מי שלא היה שומע לדיין היו מוסרים אותו ביד יואב ומוציאו ממנו בעל כורחו.
וכן איוב אומר: אב אנכי לאביונים וגו' ואשברה מתלעות עול וגו'.

(ואביתר על הכרתי ועל הפלתי) [והכרתי והפלתי] וגו'.
אלו אורים ותומים.

ולמה נקרא שמם כרתי ופלתי?

כרתי שכורתים דבריהם, פלתי שמופלאים בדבריהם.
ואח"כ שר צבא למלך יואב.
אחיתופל זה יועץ.

וכן הוא אומר: ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל (איש) בדבר אלהים.
בניהו בן יהוידע זה סנהדרין.
כרתי ופלתי, אלו אורים ותומים.
ואחר כך ושר צבא למלך יואב.

ובני דוד כהנים היו
אמר רבא:
שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תגראי ברישא, דכתיב: ובני דוד כהנים היו, מה כהן נוטל חלק בראש, אף תלמיד חכם נוטל חלק בראש.

וכהן מנא לן?

דכתיב: וקדשתו.


הפרק הבא    הפרק הקודם