ראב"ע לפרשת וירא

ראב"ע לפרשת וירא פרק יח

[יח, א]
וירא -
הנה קצת אמרו, כי השם ג' אנשים הוא אחד והוא ג' ולא יתפרדו. והנה שכחו ויבאו שני המלאכים סדומה ומפרשים אמרו: שהשם נראה אליו במראות נבואה ואחר כן נשא עיניו וראה ג' מלאכים:
האחד בא לבשר שרה.
והשנים הלכו לסדום:
האחד להשחית.
והשני
להציל את לוט.
ופירוש ויאכלו, כי נאכל הלחם, כטעם אשר תאכל האש:

[יח, ה]
ופירוש כי על כן עברתם
כדברי קדמונינו ז"ל:
הואיל ועברתם, כמו: כי על כן באו.

כן תעשה

דרך מוסר שפת לחם די.

[יח, ו]
לושי -
כמו ותלש.

[יח, י]
כעת חיה -
כעת הזאת בשנה האחרת ושרה חיה כמו: כה לחי.

והוא אחריו -
זה המלאך המדבר עם אברהם היה אחרי האהל ואברהם יושב בפתח האהל ולא ראה שרה.

ויש אומרים:
פתח האהל -
שלה היה, אחרי אהל אברהם.

[יח, יא]
באים בימים -
הגיעו לימים רבים.

[יח, יב]
היתה לי -
כמו: תהיה לי.

עדנה -
כמו: עדן ועונג.
וכן ויתעדנו.

והטעם אחרי שבלותי וזקנתי, איך תתחדש לי עדן ועונג הנער?!
ועוד כי אדוני זקן.

וטעם בקרבה
בנפשה, והשם גלה סודה למלאך.

[יח, יג]
ואני זקנתי -
פירושו אחרי בלותי והמלאך אמר אמת.

ומ"ם אמנם - נוסף כמ"ם שלשם.

ומפרשים אחרים אמרו:

כי אלו ג' אנשים נביאים היו. ואם טען טוען והלא אברהם נביא היה, ואיך בא נביא אל נביא, רק אם היה גדול ממנו בנבואה כמשה ואהרן.
ותשובתם שלא באו לאברהם רק לשרה.

וכן אמרו: איה שרה אשתך –
והשנים הלכו אל סדום, ואל תתמה על מלת כי משחיתים אנחנו, כי כן כתוב: ומשה ואהרן עשו את כל המופתים. והשם עשאום וסמכם אליהם, בעבור שנעשו על ידם.

והנה יהיה פירוש ויאכלו כמשמעו.
ופירוש: ויאמר אדני אם נא מצאתי חן איננו קדש, רק הוא כמו רבותי.

על כן -
פתח הנו"ן ולא נקמץ כמשפטו, ובספרים שהוא קמוץ יהיה פירושו נביא השם.

וטעם בעיניך –
שדבר מתחילה עם הגדול שבהם ואחר כן עם כולם, ומצאנו שנקרא הנביא מלאך בחגי.

ויש אומרים:
כי אברהם בקש רשות מהשכינה.

ויש אומרים:
שהוא מוקדם ומאוחר.
וכן הוא: וישא - וכבר נשא עיניו ועשה כך וכך ואחר כך נראה אליו השם ואמר: המכסה אני מאברהם.
גם זעקת סדום.
ואלו ההולכים הגיעו אל סדום, ואברהם עודנו עומד לפני ה' ועל כל פנים וה' אמר עם אברהם ידבר, או עם המלאכים שיאמרו לו, רק ויאמר ה' זעקת סדום, עם אברהם דבר.

ואברהם נגש ואמר: האף תספה. ונכנס פסוק ויפנו משם האנשים, להודיע כי בעת שבאו אל סדום אז אמר ה' לאברהם זעקת סדום.
וכן: אמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור ואתה עמוד כיום. ואין לנו צורך לתיקון סופרים, והעד שאמר באחרונה אל המקום אשר עמד שם את פני ה'.

והנכון בעיני תמצאנו רמוז בפרשה ואלה שמות.

[יח, יד]
ומלת היפלא –
היעלם.
וכן: עשה פלא.

ויש אומרים:
איננו דבר פלא בעיני השם לעשות כן, ואלו היה כן, לא היה מ"ם דבק עם השם.

[יח, יח]
ונברכו בו -
מבנין נפעל וטעמו, שיהיו מבורכים בשבילו.
ומלת והתברכו איננה כן, רק הם מתברכים בו.

[יח, כ]
ופירוש זעקת סדום
שדברו דברים כנגד השם, או זעקת החמס.

וחטאתם כי כבדה -
ולא תכילנה הארץ.

[יח, כא]
ויש אומרים:

הכצעקתה הבאה אלי -
א"כ עשו - אעשה בהם כלה.

ואם לא אדעה -
ארחם אותם.
וכן יפרשו: וידע אלהים.
ועל דעתי פירושו: אראה אם עשו כולם כרעה הזאת, כי האמת שהכל ידע כל חלק, על דרך כל. ולא על דרך חלק והעד כי זה הפירוש הוא האמת ואם הוא סוד גדול שאמר אברהם: האף תספה. ונפתח ה"א האף ואם הוא לתימא בעבור האל"ף, שהוא מהגרון, שמשפט לשון הקדש להרחיב אשר לפניו.

[יח, כג]
תספה -
פועל יוצא, וטעמו: תכלה.
וכן: אספה עלימו רעות. ואם הם שני בנינים:

[יח, כד]
ולא תשא למקום -
כטעם תסלח, כמו: נושא עון ולמקום הוא סדום., כי בעבורו נגש אברהם להציל את לוט.

[יח, כה]
חלילה -
דבר שלא יתכן.

ויש אומרים:
שהמלה כטעם חלול, שאין בו כלום.

והיה כצדיק כרשע -
כאשר יתחברו שני כפי"ן היא דרך קצרה. והטעם: והיה הצדיק כרשע והרשע כצדיק?!
וכן: כי כמוך כפרעה.
כעמי כעמך.
כחשכה כאורה.

ואיך יתכן שלא יעשה משפט, מי שהוא שופט כל הארץ.

[יח, כו]
וטעם בתוך העיר שהם יראים את השם בפרהסיא.
וכן: שוטטו בחוצות ירושלים.

[יח, כז]
ואין מלת הואלתי, כמו החלותי רק פירושו רציתי.
וכן: הואיל משה. וכ"ף מלת אנכי. נוסף או הם, שתי מלות והטעם אחד.
וטעם ואנכי עפר ואפר - כי עפר הייתי ואפר אשוב. והעקר על יסוד הגוף. והם העצמות.

[יח, כח]
אולי יחסרון חמישה -
והטעם אולי תחסר עשירית מהמספר.

וטעם התשחית בחמשה -בעבור החמשה שיחסרו את הכל ואחר כן אמר: אולי יחסרון התשיעית מהמספר אשר אמרתי. אם ימצאון שם - לא אשחיתם.

[יח, כט]
וטעם לא אעשה בעבור הארבעים
לא אעשה השחתה. ושלא יאריך חבר שני החסרונים אחר כן. אם יחסר הרביעית גם השלישית גם החצי.

ויש אומרים:
למה לא הפחית מעשרה?
בעבור היות שנים בכל עיר, כי חמש ערים היו. וזה איננו נכון בעבור שאמר בסדום לבדה, ואף על פי שחכמינו ז"ל העתיקו שאין תפילה בצבור פחות מעשרה, גם זה הפסוק יחזיק ידי אמונתינו:

[יח, לג]
ואברהם שב למקומו -
אל חברון וזאת המראה הייתה במקום שהלך אברהם לשלוח המלאכים ומשם ישקיף על פני סדום, ואע"פ שהוא כתוב וישכם אברהם בבקר וישקף על פני סדום. אחר צאת השמש היה. כי לא נהפכה סדום בלילה, כי כן העיד הכתוב.

הפרק הבא    הפרק הקודם