ראב"ע מקץ פרק מב

[מב, א]
וירא יעקב -
בעבור היות ההרגשות נחברות במקום אחד יחליפו זו בזו. כמו: ראה ריח בני. ומתוק האור. וכן: וירא יעקב, כי אחריו כתוב: הנה שמעתי.

למה תתראו -
אל תתראו שיש לכם הון.
או אל תהיו מריבים זה עם זה. כמו: נתראה פנים.

[מב, ב]
ושברו -
וקנו לנו שבר.

[מב, ד]
אסון -
מות.

[מב, ו]
המשביר -
מגזרת שבר, וטעמו מוכר והוא פועל יוצא לשני פעולים.

[מב, ז]
ויתנכר -
מגזרת נוכרי, הראה שהוא נכרי.

קשות -
שם התאר, והטעם מלות קשות.
וכן: יענה עזות.

ויכרם -
בתחילה הכיר שהם אחיו. ואחר הסתכל בכל אחד והכירו וזהו: ויכר יוסף את אחיו:

[מב, ט]
ערות הארץ -
בעבור היות המנהג להסתיר הערוה שהיא דבר מגונה, על כן אמר דרך משל.
או בעבור היות הערוה נסתרת, כך אתם באים לראות את סוד הארץ והוא הנכון בעיני.

[מב, יא]
נחנו -
בלא אל"ף והוא האמת.

כנים -
נאמנים.
ויתכן להיותו מגזרת: כן תעשה כאשר דברת, או מגזרת: כן בנות צלפחד, כמו האמת.

[מב, טז]
האסרו -
תאסרו, כמו: ומות בהר:

[מב, יט]
רעבון בתיכם -
צורך בעבור הרעב. וטעמו: הביאו אל בתיכם:

[מב, כא]
אבל -
כמו: אבל שרה אשתך כמו: אכן:

[מב, כג]
המליץ -
מבאר מגזרת מליצה:

[מב, כד]
ולקח שמעון, כי כאשר יחטאו רבים הגדול שבהם בשנים יענש יותר. ועזב ראובן כי הוא הצילו.

[מב, כה]
ויאמר ר' משה הכהן:

כי כסף וזהב לא ימצאו בלשון רבים והנה שכח כספיהם.
[מב, כו]
וישאו את שברם -
אשר קנו:

[מב, כז]
ויפתח האחד -
האחד מהן.
ויתכן להיות ראובן כי הוא הבכור, כמו אחד בחשבון.

[מב, לג]
ואת רעבון בתיכם -
צורך.

[מב, לו]
כלנה -
כל הצרות האלה.

[מב, לז]
ויש אומרים:

כי פירוש תמית - תעניש.

ואחרים אמרו:
שזאת תפילה לנגד השם וכלל הדבר, אילו היה מדבר נכונה לא היה יעקב מחריש.


הפרק הבא    הפרק הקודם