ראב"ע מקץ פרק מד

[מד, ב]
גביעי -
כוס.

[מד, ה]
והוא נחש ינחש בו -
הוא נסה אתכם בו לדעת אם אתם גנבים. כמו נחשתי.
וכן כי נחש ינחש. וטעמו: למה לא פחדתם כי לנסותכם שמתי גביע הכסף לפניכם והעלמתי עיני עד שתקחוהו.

ויאמר ר' יונה:
כי פירוש בו. בעבורו.
וכן הוא טעמו והוא ישאל למנחשים בעבורו.
גם כי נחש ינחש - כי איש כמוני יש לו מנחשים.

ויש אומרים:
כי הגביע היה מצוייר ובו היה מסתכל לפני אחיו ואומר: זה הוא הגדול וזה נולד אחריו:

[מד, טז]
טי"ת נצטדק. תחת תי"ו התפעל בעבור הצד"י.

האלהים מצא -
על דרך משל.
כי עון היה לנו וכאילו נשכח ואיננו והיום נמצא.
או יהיה פירוש עון עבדיך, כמו: גדול עוני מנשוא.

חסלת פרשת מקץ

ראב"ע לפרשת ויגש

[מד, יח]
ויגש וגו'... כי כמוך כפרעה.

אתה כמלך והמלך כמוך. וכן כל שני כפי"ן שהן זה אחר זה. כמו: כעמי כעמך. והיא דרך קצרה.

[מד, כ]
אב זקן -
כי הגדול שבכולם הוא בן מ"ה שנים, ויתכן להיות אביהם בחור.

[מד, כא]
ואשימה עיני עליו -
שאראה אותו:

[מד, כב]
ועזב את אביו ומת -
ולמה לא הביא המזכיר החמשה שאין להם הכרע, כמו: וישלוף נעלו וזה עמהם:

פסוק כח

אך טרף טרף. והעד כי לא ראיתיו עד הנה:


הפרק הבא    הפרק הקודם