ראב"ע יונה פרק ג

[ג, א]
ויהי -
פעם שנית.

[ג, ב]
קום -
הוא יורה כי לא הלך דרך שתרחק נינוה, אם ישלחהו שנית ילך.

[ג, ג]
ויקם -
אמר רבי ישועה:

כי הלכו אנשי הספינה אל נינוה והגידו דבר יונה, על כן האמינו ומלת לאלהים פירשתיה.

מהלך שלשה ימים -
וסביב המדינה והוא מהלך יום אחד, מן הקצה אל הקצה, או לא הלך לקרא רק מהלך יום אחד על כן.

[ג, ד]
ויחל -
יש אומרים:

כי נהפכת –
שנהפכה ממעשיה הרעים וזה דרש איננו נכון, רק הדבר, כמו: רגע אדבר.

[ג, ה]
ויאמינו -
כמו: ויאמן העם.

והטעם: באלהים –
בדבר אלהים.

[ג, ו]
ויגע -
זה לפני לבוש השקים.

ויעבר -
הסיר.

ויכס -
בשרו שק, כי הוא פועל יוצא.

[ג, ז]
ויזעק, מטעם -
מעצתו ודעתו ושכלו, כמו בשנותו את טעמו.

[ג, ח]
ויתכסו, ויקראו -
האדם מי שהוא בן דעת, או מי שהוא שידע שעשה רע, או כמו אולי.

ומלת ושב
על השם הנכבד.

[ג, י]
וירא האלהים -
שיאמינו בו.
וככה ביתרו: לפני האלהים.

וינחם -
דברה תורה כלשון בני אדם.


הפרק הבא    הפרק הקודם