ראב"ע תהלים פרק קכח

[קכח, א]
שיר המעלות -
כטעם העליון בדברי הבנים אשרי כל ירא ה' שלא יעשה מצות לא תעשה מיראתו השם.

ההולך בדרכיו -
בדרכי השם הם מצות עשה.

[קכח, ב]
יגיע -
בעבור נפשך בטרף הבא בידך, ביגיע כפך אשריך.

[קכח, ג]
אשתך כגפן פוריה -
שתלד בעתה.

וטעם כי כל גפן הוא מחוץ לבית מגולה לנגד השמש, על כן אמר לנגד זה כשתילי זיתים, בכוחם ושלא יבול עלי העץ הזית.

[קכח, ד]
הנה -
היא זאת הברכה שיבקש ירא שמים בעולם הזה.

[קכח, ה]
יברכך -
הטעם זאת הברכה תבוא לך מאת הכבוד שוכן בציון.
והטעם הבית הסמוך בציון הוא בית השם.

וטעם וראה בטוב ירושלם –
בלכתו שלש רגלים.

[קכח, ו]
וראה -
ישרת בעבור אחר.
וכן הוא וראה שלום על ישראל.


הפרק הבא    הפרק הקודם