ראב"ע תהלים פרק קלא

[קלא, א]
שיר המעלות, ה' לא גבה לבי -
בסתר ולא רמו עיני בגלוי.

ולא הלכתי -
פועל עומד כמו קודר הלכתי ואם הוא יוצא, יחסר לבי וזה ההלוך בלב ובמחשבה.

מלת ממני - משרתת לגדולות ולנפלאות.

[קלא, ב]
אם, שויתי -
כמו נשתוה או שמתי כמו שויתי ה'.

ודוממתי -
מגזרת דומם או מן דמיון.

וטעם כגמול –
בעבור שהזכיר ולא הלכתי והנה הגמול אין לו כח להלוך אם לא ישען על אמו כי מיד יפול, והנה כגמול עלי נפשי הטעם כפול.

ומלת עלי
כמו בעיני.

ויש אומרים:
כי הוא דרך תפלה כי לא חשבתי בלבי לבקש סודות ונפלאות ממני, רק אם לא שויתי נפשי כגמול עלי אמו - כגמול עלי תהיה נפשי, על דרך: תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי.
ואמר דוד הנה אני כל מבטחי בשם וככה עשה ישראל.

על כן יחל -
לשון ציווי.


הפרק הבא    הפרק הקודם