ראב"ע תהלים פרק קלג

[קלג, א]
שיר המעלות -
הנה הזכיר בשיר העליון אצמיח קרן לדוד והטעם בית דוד הזכיר כי יהיו לאגודה אחת בימי שלמה עם אחיו ותחסר מלת דבר, וכן הוא: הנה מה דבר טוב ומה דבר נעים, כי טוב ונעים תואר והמתואר חסר וטעם גם רמז לכהנים, או הנכון להיות אחים על חברת הכהנים.
וטעם גם על הכהן הגדול.

[קלג, ב]
כשמן -
הוא שמן המשחה על כן הודיעו פירוש, על כן הוא נפתח כי הוא שמן הידוע, כי הוא קודש והנמשח בו קדוש.

והזכיר אהרן –
כי הוא היה ראש המשוחים.

[קלג, ג]
כטל -
אמר רבי משה:

מה טעם הר חרמון להר ציון?!
ופירש בו: כטל חרמון שראוי להיותו יורד על הררי ציון.
והנכון בעיני: כי כטל ישרת אחר וכן הוא כטל חרמון - כטל שיורד והנה הזכיר שני דברים, על דרך: יכפה אף ורבים כמוהו, כי הברכה בטל אז תרבה התבואה שחיי האדם תלויין בה.


הפרק הבא    הפרק הקודם