ראב"ע תהלים פרק קלד

[קלד, א]
שיר המעלות הנה ברכו -
הנה כאשר תהיו כטל חרמון מבורכים, הנה אתם חייבים לברך את השם.

וטעם בלילות –
שתברכוהו גם בלילות על הטובות שעשה עמכם והוא מדבר לכהנים על כן -

[קלד, ב]
שאו ידיכם -
ביום וזהו וישא אהרן את ידיו.

וברכו את ה' -
ביום זה, הוא ברכת כהנים.


הפרק הבא    הפרק הקודם