ראב"ע תהלים פרק נג

[נג, א]
למנצח על מחלת -
יש אומרים:

כי מחלת, מגזרת חלול, כמו: במכסת נפשות מפעלי הכפל וזה איננו נכון, כי במכסת סמוך, והנכון על נועם פיוט תחלתו מחלת משכיל כבר פירשתיו.

ויאמר רבי משה:
אמר נבל בלבו בעבור שהשחיתו דרכו.
והנכון בעיני: שהדבר הפוך ובתחלה אמר לשון יחיד, ואחר כך לשון רבים, חוטא ומחטיא.

[נג, ב]
השחיתו -
דרכם.

והתעיבו -
בעול
שיעשו והבי"ת חסר, כמו: הנמצא בית ה', והפסוקים פירשתים במזמור הראשון.

[נג, ו]
לא היה פחד -
כמוהו כמו זה העם לא היה עם כמוהו.

ומלת חונך –
מגזרת חנה והכ"ף לנוכח השם, או המשיח ובעבור היות המלה מהפעלים העומדים, על כן פירושה החונים עליך.

ומלת חונך –
בא על דרך: כשמעתו ענך.
ותי"ו הבישות לנוכח דוד הבישות אותם, כי אלהים מאסם.

[נג, ז]
מי -
פירשתיו.


הפרק הבא    הפרק הקודם