ראב"ע תהלים פרק פג

[פג, א]
שיר מזמור לאסף -

[פג, ב]
אלהים -
כמו שופט.

דמי -
שתיקה, מגזרת: וידום אהרן, אף על פי שהוא משרש אחר.

וטעם אל
שאתה תקיף שתוכל להושיע.

[פג, ג]
כי יהמיון -
מגזרת המון, כי ברובם הם הומים עלי.

[פג, ד]
יערימו -
ערמת סוד.

וטעם צפוניך –
צפונים בסתרך, כנגד סוד.

[פג, ה]
אמרו -
אלה לאלה.

מגוי -
מהיותם גוי.

[פג, ו]
כי נועצו -
עצת לב יחדיו.

וטעם עליך –
כי שמך נקרא עליהם.

[פג, ז]
אהלי -
הטעם אדום - באהליהם או שכנו אהלי אדום שהתחברו אליהם והנה הם העיקר, וככה יושבי צור.

והגרים -
הם ההגריאים שילדה הגר מבעל אחר, ובעבור שהיתה שפחת אברהם התייחסו הבנים אליה, כדרך בנות ברזילי הגלעדי.

[פג, ח]
גבל -
הם הגבלים.

וטעם זרוע
כי תמיד היו עוזרים אותו.

[פג, י]
עשה להם כמדין -
כאשר עשית למדין במלחמות גדעון.

בנחל קישון -
ששם מתו הנסים ממחנה סיסרא: נחל קישון גרפם.

[פג, יא]
נשמדו -
שב אל מדין ושם המקום שנפלו שם: עין דאר, אולי נקרא כן בעבור שהיה גדעון משם.

[פג, יב]
שיתמו -
דרך צחות כמו: ותראהו את הילד.

[פג, יג]
אשר, נאות -
כמו נוות, כי אותיות אהו"י נראות ונעלמות מתחלפות.

[פג, יד]
אלהי -
בעבור שהזכיר אלהים בלא סימן המדבר, הזכיר אלהי שהוא סימן המדבר ליחדו, על כן אמר: אלהי.

שיתמו כגלגל -
נוסף הגימ"ל כי הוא כאשר יבער הגלל וכגלגל לפני סופה, כי הוא מתגלגל.

[פג, טו]
כאש -
לפי דעתי:
כי תבער פועל יוצא.

ואחרים אמרו:
כי תבער היער ואיננו נכון.

ומלת תלהט –
לעד.

[פג, טז]
כן, בסערך -
וסער מתחולל.

ובסופתך -
רוח חזקה.

[פג, יז]
מלא -
בעבור שהתגברו לאמר: נרשה את נאות אלהים - הנה כנגד זה: קלון.

[פג, יט]
וידעו -
יש אומר כי יחסר וי"ו מן שמך.
והנכון בעיני: שיחסר שי"ן שהוא תחת אשר, וכן הוא: וידעו כי אתה שמך ה' לבדך.
וככה: אל תרבו שתדברו גבוהה ונדעה שנרדפה ועליון לנגד קלון.הפרק הבא    הפרק הקודם