ראב"ע תהלים פרק פו

[פו, א]
תפלה לדוד הטה ה' אזנך ענני כי עני -
דרך צחות.

ועני ואביון -
בעיניו או כנגד מלכי הגוים, או התפלל זאת התפלה לפני מלכו.

[פו, ב]
שמרה -
יש אומרים:

כי שמרה פעל עבר כמו:זכרה ירושלם,כי נפשי שמרה מה שראוי לשמור עד היותי חסיד.

ויאמר רבי יהודה בן בלעם:
כי הטעם שמור נפשי עד שאהי תמיד חסיד.
והנכון: שמלת שמרה נפשי כמו: שמרה נפשי והצילני כי אני חסיד, ואיננו זר כי במזמור: זדים קמו עלי, גם הוא אמר:לא תתן חסידך, יגמלני כצדקי.

[פו, ג]
חנני -
אין לי מה אעשה, רק שאקרא אליך כל היום שתחנני.

[פו, ד]
שמח -
טעם אליך ה' נפשי אשא, כדרך: ואליו הוא נושא את נפשו.

[פו, ה]
כי -
טוב לטובים.

וסלח -
לחטאים.

ורב חסד לכל קוראיך -
כנגד: כי אליך אקרא כל היום.

[פו, ו]
האזינה -
שתעשה חסד עמי, כי אתה רב חסד.

[פו, ז]
ביום -
לא אקרא לנסותך ולא לשוא כי אני בצרה.

וטעם כי תענני
שאדע דעת אמת כי תענני, בעבור שאין כמוך באלהים, ה' כדברי משה: כה' אלהינו בכל קראינו אליו.

[פו, ט]
כל -
כאשר יראו הגוים שסבבוני כי אני בצרה גדולה כאשר יספרו לאחרים שהושעתני, כי אני עני ואביון, אז יבאו אליך הגוים לכבוד שמך.

[פו, י]
כי -
אז יספרו הגוים גדולתך ויכחשו אלהיהם ויודו כי אתה אלהים לבדך ואלהיהם אינם אלהים.

[פו, יא]
הורני -
בראותי בדרך נבואה כי יענהו השם והוא מתחנן לתקן לו סבות ועלילות להוסיף ליראה את שמך.

ומלת יחד –
מגזרת יחיד, או חבר מגזרת יחד.

[פו, יב]
אודך -
על החסד שגמלתני הכתוב אחריו, הוסיף דוד במלת עצמו לעולם יותר מן הגוים שאמר עליהם ויכבדו והוסיף על הגוים המכבדים שמו מלת לעולם.

[פו, יג]
כי תחתיה -
תואר לשאול, כי לא שאול תודך.

[פו, יד]
אלהים זדים -
כנגד כי חסיד אני.

ועריצים -
כנגד כי עני ואביון.

[פו, יז]
עשה -
טעם אות שיפלא בעיני הרואים.

ונחמתני -
מהצרות שעברו עלי.


הפרק הבא    הפרק הקודם