ראב"ע תהלים פרק צה

[צה, א]
לכו נרננה -
לכו אלי כמו מלת סורו, דברי המשורר לישראל.

[צה, ב]
נקדמה -
שנודה לו ותרועתינו תהיה עם זמירות, כי זאת היא התודה והזמירות, כי הוא תקיף.

[צה, ג]
כי גדול ומלך על כל
-
מלאכי שמים, כי מלאכיו הם והם עושי מלאכותו.

[צה, ד]
אשר -
בעבור שהזכיר צבא השמים, אמר: כי ברשותו תחתיות ארץ, גם ההרים הגבוהים על הארץ.

ותועפות -
כח.

ויש אומרים:
כמו קרנים.

[צה, ה]
אשר -
הזכיר בפסוק הזה הים והיבשה כי הם כמו כדור אחד בראיות גמורות מחכמת התולדה.

[צה, ו]
בואו -
בעבור שהזכיר שהוא מלך, על כן אנו חייבין להשתחות לפניו.

נברכה -
כמו: ויברך על ברכיו.

וטעם עושינו - כי עשה הים והיבשה והם כללים ומהם עשה הפרטים.

[צה, ז]
כי, אלהינו -
מרחוק, או אלהינו אמונתו.

וצאן ידו -
כנגד ידיו יצרו.

וטעם היום –
דבק עם בואו נשתחוה אם בלבבכם לשמוע בקולו השתחוו לו היום, אם בקולו תשמעון וזה הוא קול השם.

[צה, ח]
אל תקשו -
השתבשו המפרשים.

כיום מסה -
והנכון בעיני:
על ביאת המרגלים והמריבה היא נתנה ראש.

והמסה –
כי שם כתוב: וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי.

[צה, ט]
אשר -
פירש מי הם המנסים.

וטעם ראו פעלי –
שמתו כולם במדבר, ככתוב אחריו.

[צה, י]
ארבעים שנה אקוט -
כמו ונקוטותם נקטה נפשי בחיי כמו: געלה כי לא מצאנו נבואה למשה בתוך הארבעים.

וטעם לא ידעו דרכי
כאשר אמר משה: ולא נתן ה' לכם לב לדעת.

[צה, יא]
אשר מנוחתי -
שתהיה להם מנוחה ונחלה, כדרך: ושמחתים בבית תפלתי.


הפרק הבא    הפרק הקודם