ראב"ע לפרשת שמיני פרק ט

[ט, א]
ויהי ביום השמיני -
היה נראה לנו כי ביום השמיני שמיני לניסן, כי המשכן הוקם באחד לחדש, רק המעתיקים אמרו: שהיה ראש חדש ניסן ובשבעת ימי המלואים היה משה מקים את המשכן בכל יום וסותרו, כדי להרגיל בו וללמד.

קרא משה לאהרן ולבניו -
ויצאו מפתח אהל מועד, או העדה נכנסה אל החצר.

[ט, ב]
עגל בן בקר -
בשבעת ימי המלואים היה פר חטאת גם איל לעולה ולא הזכיר עם עגל בן בקר, אם הוא בן שנה.
והקרוב אלי: שפר כמו עגל בלא זכר שנה.

[ט, ג]
תמימים -
על העגל ועל האיל ופרי המלואים לחטא את המזבח, וזה העגל לכפר על אהרן, וכבר פירשתי זאת המלה.

שעיר עזים לחטאת -
על הקהל ועגל שאין לו שנה תמימה.
וכן: כבש לעולה.

[ט, ד]
ושור ואיל -
גדולים.

ומנחה -
היא סלת לכל אחד ואחד.

[ט, ו]
וטעם ויאמר משה - כאשר הראיתיך. ואשאל אותה.
וטעמו: כבר אמר להם משה זה הדבר עשו, שיתנו שעיר ועגל וכבש ושור ואיל, אז יראה לכם כבוד ה' והטעם: על האש שיצא.

[ט, ז]
וכפר בעדך ובעד העם -
שהיא מצוה שתכפר על נפשך ועל כל הקהל ובפר החטאת תכפר בעדך, ואחר כך תעשה קרבן העם וכפר בעדם - כי לא יוכל אדם לכפר על אחד, עד היותו טהור מכל חטא.

[ט, ח]
אשר לו -
משלו היה, וכן פר יום הכפורים:

[ט, ט]
ואת הדם -
הנשאר יצק.

[ט, י]
ואת החלב המכסה -
ואשר על הקרב ועל הכליות.

[ט, יב]
וימציאו -
מגזרת מצא שמצאו בשעת הצורך.

[ט, טו]
ויקרב את קרבן העם -
על המזבח.

ויחטאהו כראשון -
הוא עגל החטאת.

וטעם ויחטאהו
כפר בו החטאת.

[ט, כ]
וישימו את החלבים -
עם הכליות ויותרת הכבד כאשר הראיתיך.

[ט, כא]
ואת החזות -
חזה השור גם חזה האיל.

ואת שוק הימין -
מזה ומזה ושוק סמוך אל הפאה, או הצד:

[ט, כב]
וישא אהרן את ידיו אל העם -
אל נכחם.
וקדמוננו העתיקו מכאן צורת נשיאות כפים.

וירד -
כאשר הראיתיך רבים, וכבר ירד מעשות חטאת העם ועולתם והשלמים.

וטעם וירד
בעבור המזבח שהיה שלש אמות קומתו ואחר כן באו משה ואהרן אל אהל מועד.
ויתכן שבאו להתפלל על האש שתצא ובצאתם ברכו שניהם את העם.

[ט, כד]
את העולה -
עולת אהרן ועולת העם ועולת תמיד, כי כן כתוב מלבד עולת הבוקר.

ואת החלבים -
מהעגל ואיל אהרן והשעיר והשור והאיל.

וירנו -
הרמת קול.
וכן: ותעבור הרנה במחנה.הפרק הבא    הפרק הקודם