ראב"ע איוב פרק יח

[יח, ב]
עד אנה תשימון קנצי למלין -
הנו"ן נוסף.
והנכון שאין לו דומה ועניינו רוב.

[יח, ח]
כי שולח ברשת ברגליו -
פי' כי רגלי שולחו ברשת.

שבכה -
בלשון קדר, כמו: רשת והוא כענין מסובך.

[יח, ט]
יאחז -
הפח בעקבו יתחזקו עליו הצמאים והכהן נ"ע אמר: הבתולות.

ואחרים אומרים:
בלשון קדר אבנים הפך, כי עם אבני השדה בריתך.

[יח, יב]
יהי רעב אונו -
כמו: בן אוני והעניין שישבע ממנו.

לצלעו -
כמו: ולצלע המשכן.

[יח, יג]
בדי עורו -
סעיפי עורו על דרך משל.

יאכל בדיו -
הם בניו.

בכור מות -
חוזק או ראשית והעניין שיבכר המות בבאו.

[יח, יד]
ותצעידהו -
עצתו ותקותו.

למלך בלהות -
לגדול שבבלהות.

[יח, טו]
תשכן באהלו -
חיה זרה.

מבלי לו -
מבלי שידור הוא שם.

יזורה -
יפורש.
וכן ואתכם אזרה בגוים.

[יח, יח]
ינדוהו -
ירחיקוהו כמו נדה.

[יח, יט]
במגוריו -
המקומות שהיה גר שם.

[יח, כ]
נשמו אחרונים -
רשעים כמוהו.

וקדמונים -
הם חבריו.

[יח, כא]
וזה מקום לא ידע אל -
עול ישרת עצמו ואחר עמו.
וכן הוא: וזה מקום עול לא ידע אל.


הפרק הבא    הפרק הקודם