ראב"ע איוב פרק יט

[יט, ב]
עד אנה תוגיון -
מן יגון.

[יט, ג]
זה עשר פעמים -
אמר הגאון רב סעדיה ז"ל:

בין בדברי איוב ותשובת חבריו הם עתה עשר פעמים.
והנכון בעיני: שהוא כמו ואפו עשר נשים בעבור היות חשבון עשרה סך חשבון.

[יט, ה]
עלי תגדילו -
נפשותיכם.

[יט, ו]
ומצודו -
ענינו מצודתו.

[יט, י]
ויסע כעץ -
כאשר יוסע העץ ממקומו.

[יט, יב]
ויסולו -
מן סלון ממאיר כמו: הנני שך את דרכך בסירים מן כמשוכת חדק.
וכן: דרכי סורר מן סירים.

[יט, יח]
עוילים -
נערים, או רשעים בעלי עול.

[יט, יט]
וזה אהבתי -
זה שאהבתי כולם נהפכו בי.

[יט, כ]
ואתמלטה בעור שני -
העניין לא נמלטתי אלא כמו: שני בעור.

[יט, כב]
כמו אל -
הוא הקדוש.

[יט, כד]
לעד בצור יחצבון -
היה מתאוה שיחצבו במקום שלא ימחו, והתאויתי שאדע שגואלי שדיבר בשבילי, טוב הוא היום בחיים, או יהיה אחרון שיולד.

[יט, כו]
ואחר עורי נקפו זאת -
כמו: ונקף סבכי היער וענין זאת עצמי ועורי ובשרי.

אחזה אלוה -
הנגעים שיחדש עלי.

[יט, כח]
כי תאמרו -
היש בכם שיאמר מה נרדף לו.

ושרש דבר -
רע, יש לכם לגור מפני חרב.

[יט, כט]
כי חמה -
בעבור עונות יבא חרב.

למען תדעון שדון -
כמו דין, שיש דין.

הפרק הבא    הפרק הקודם