ראב"ע איוב פרק כב

[כב, ב]
הלאל יסכן גבר -
יועיל כמו הוכח בדבר לא יסכון.

ויש אומרים:
ישען ועניינו הישען האדם במעשיו על המקום, או ישען אדם משכיל על המקום ועל הגבר, רק כפי מעשיו.
והקרוב שהוא כמו יוכיח.
וקרוב ממנו הסכן נא עמו ושלם.
והעניין הלאל יוכיח גבר, או יוכיח בין שניהם משכיל.

[כב, ט]
וזרועות יתומים ידוכא -
כל אחד מהזרועות.

[כב, יא]
או חשך לא תראה -
חשבת שאתה בחשך לא תראה.

ושפעת מים -
פירש שפעת רוב, וכמוהו: שפעת גמלים כן חשכת:

[כב, יג]
הבעד ערפל -
מסתר ערפל.

[כב, יד]
וחוג שמים -
על חוג השמים יתהלך ולא ידע מה יעשה למטה בארץ.

[כב, טו]
האורח עולם תשמור =-
אורח העולם הם האומרים: כן היה העולם ואיננו חדש.

[כב, טז]
קומטו -
נכרתו בלא עתם.

נהר יוצק יסודם -
הם אנשי דור המבול, ששב הארץ שהוא יסוד בני אדם, כמו נהר שיוצק.

[כב, יט]
יראו צדיקים -
על נח ועל בניו.

[כב, כ]
אם לא נכחד קימנו -
רובי המפרשים אמרו:

שהוא קימנו בקמץ קטן שהוא צר"י תחת המ"ם.
והנכון: שהוא חסר דגש והוא קיימנו וכמוהו ודיגום.

אם לא נכחד הנקי הנזכר למעלה, הוא קיימנו בעולם והענין, כי אנחנו עדים שלא מת הנקי.

ויתרם אכלה אש -
אנשי סדום.

[כב, כא]
הסכן -
הרגל או התוכח.

ושלם -
תהיה בשלום.

בהם -
תהיה בין טובים או בין רעים, תבוא לך טובה.

[כב, כד]
בצר -
כמו כסף.

ובצור נחלים -
זהב אופיר.

[כב, כה]
והיה שדי -
יהיה תקיף, כמו: כקול שדי.

בצריך -
כספך.

וכסף תועפות לך -
הענין כפול על המנהג ותועפות אומץ ותוקף כמו: ותועפות הרים לו.
כתועפות ראם לו
.

ויש אומרים:
והיה שדי בצריך -
כמשמעו, כמו: עמו אנכי בצרה והראשון יותר נכון, להדביקו בסוף הפסוק.

[כב, כט]
כי השפילו -
כי הנה אתה תורה, כאשר שפלו הרשעים, תאמר אתה גוה כמו גאה.
והעניין: כי הגאוה השפילה אותם כעניין לפני שבר גאון.

ושח עינים יושיע -
המקום: גם ימלט אי נקי.

יש אומרים:
שהוא חסר שי"ן וענינו איש נקי וזה רחוק, לכן פירושו: שהמקום יושיע שח עינים, שהוא אדם אחד.

גם ימלט אי נקי, כמו: יושב האי הזה והפך: ארץ כי תחטא לי.

ונמלט בבור כפך -
ונמלט תהיה בבור כפך.

הפרק הבא    הפרק הקודם