ראב"ע איוב פרק כג

כג, ב]
גם היום מרי שיחי -
מורה הוא שיחי מכל השיחות, כענין עני ישראל מורה מאוד וענינו משונה.

ידי -
מכתי, כמו: ידי לילה נגרה, ולא תדמה, והענין שמכתי יותר כבדה מאנחתי.

[כג, ג]
ואמצאהו -
על המקום.

עד תכונתו –
עד תכונת מקומו.

[כג, ו]
לא אך הוא ישים בי -
כמו וישימו וישכילו, אין משים בי אלא הוא.

[כג, ז]
שם -
יראה ישר נוכח.

ואפלטה -
נפשי לנצח ולא הייתי מתפחד, לכן לא אוכל למצוא אותו.

[כג, ח]
הן קדם אהלך -
מזרח.

ואחור -
מערב והוא ברא פאת שמאל ולא אוכל לחזותו שם.

[כג, ט]
והוא יעטוף ימין -
ולא אראנו ולמה הייתי מפלט נפשי משופטי ממנו, שהוא שופטי.

[כג, י]
כי ידע דרך עמדי -
הדרך שהיה עמדי ולא אטה ימין ושמאל.

[כג, יב]
מצות שפתיו -
עשיתי.

ולא אמיש -
והיה חוקי לצפון, אמרי פיו -
והעניין שהיו צפונים בלבי ולא יזוזו משם.

[כג, יג]
והוא באחד -
יש אומרים:

שהבי"ת נוסף והאמת שאיננו נוסף ולא אוכל לפרש, כי יש בו סוד גדול.

[כג, יד]
כי ישלים חוקי -
ימלא החוק שגזר עלי.

[כג, יז]
כי לא נצמתי -
היה מתאוה שיכרת וימות, כאשר היה בחשך קודם שיצא לאויר העולם.

הפרק הבא    הפרק הקודם