ראב"ע איוב פרק כד

[כד, א]
מדוע משדי -
רובי המפרשים יפרשו:

שדי - במקום הזה שדד וכן פירושו: למה לא נצפנו עתים משדי.

ויודעיו -
לא יראו הימים, והעניין אילו נצפנו עתים משדי לא הייתי מתרעם עליו, כי יודעיו לא ידעו מה יהיה, אלא הוא שידע העתים שיעשו בהם הרשעים, הרשע למה יחריש.

[כד, ב]
גבולות ישיגו -
כמו: לא תשיג גבול רעך.

[כד, ד]
יחד תבאו -
מפניהם.

[כד, ה]
והם כמו פראים במדבר -
מן הערבה יבקש לחם לנעריו, לא מן היישוב.

[כד, ו]
בלילו -
שאיננו לו.

ילקשו -
ענינו יכרתו הלקש, כמו מסעף פאורה יכרית הסעיף.

[כד, ז]
ערום ילינו -
פועל יוצא, יפשטו הערום עד שילין בלי לבוש.

[כד, ח]
מזרם הרים -
על הערומים ידבר, שיחבקו הצור בשביל שאין להם מחסה וירטבו מהזרם, היורד מן ההרים.

[כד, י]
ורעבים -
ומרעבים נשאו עמר.

[כד, יא]
יצהירו -
יעשו היצהר והוא שמן זית, שיצהר כצהרים בעבור הנר.

ויצמאו -
אחרים והם בעליהם.

[כד, יב]
מעיר מתים -
הם בני אדם יצעקו מעיר.

ואלוה לא ישים תפלה -
לא יעשה זה חנם ושוא.

תפלה -
כמו תפל.

[כג, יג]
במורדי אור -
השם שהוא אור המאורות.

[כג, יד]
לאור יקום רוצח -
בדרכים.

ויש אומרים:
שהוא כמו חשך.
ואמרו: כי כמהו: ולילה אור בעדני ואיננו, כי אם אור ממש.

ובלילה יהי כגנב -
יורה עליו, ודמה הגנב לנואף שיעשה דבריו ועבירותיו בסתר, כאילו ישים סתר בפנים שלא יראו, כאלו יחתמו היום שלא יראו בו.

ומה שכרם?
שהמקום ישוב להם הבקר כצלמות, כי יכיר עליהם בלהות וישים אותם כדבר שהוא צף על פני המים, כאשר ינוד הקנה.

[כד, יח]
תקולל חלקתם ולא יפנה -
אחד מהם.

דרך כרמים -
ויאבדו מהעולם הם וחלקתם וכרמיהם, כמימי השלג שיגזלו אותם.

צייה גם חום -
ולא יראה השלג שהיה בעולם, כן ירדו אל שאול והם חוטאים.

[כד, כ]
ישכחהו רחם -
אמו ותמתק לו רמה יותר.

[כד, כא]
רועה עקרה -
מן תרועם, בעבור שהיה רועה עקרה לא תלד.
וזכר העקרה, בעבור שאין לה בנים שיעזרו אותה ואלמנה שאין לה בעל.
ועוד: שמשך אבירים בעלי כח בכחו, והוא שידע כאשר יקום ממטתו, שיתכן שימות.

[כד, כג]
יתן לו לבטח -
נתן לו המקום מה שרצה.

וישען -
כי יוכל להינקם ממנו ועיניהו על דרכיהם.

[כד, כד]
רומו מעט -
אמר: אם התרוממו מעט כלם יאבדו.

והמכו -
מן וימכו בעונם.

ככל -
ככולם.

[כד, כה]
לאל -
ללא.

הפרק הבא    הפרק הקודם