ראב"ע איוב פרק לא

[לא, א]
ברית כרתי -
כאילו כרתי ברית עם עיני שלא יסתכלו מה שאין לי צורך, ואחר שלא אביט מה אתבונן על בתולה, והמסתכלים, מה חלק יבא להם ממעל ונחלה שיתן להם שדי.

[לא, ג]
הלא איד לעול ונכר -
כמו: ביום נכרו ועניינו מן נכר והוא רע, שלא הורגלו בו.

[לא, ה]
ותחש -
מן חושה.

[לא, ז]
מאום -
כמו מאומה.

[לא, ח]
ישורשו -
יכרת שרשם, כמו: ושרשך.

[לא, י]
תטחן -
דמה המשכב לשני טוחנות, נו"ן אחרין במקום מ"ם, כמו: לקץ הימין,
קח לך חטין.

[לא, יא]
פלילים -
כמו: ונתן בפלילים, שיוקח הדין ממנו.

[לא, יב]
תשרש -
כמו שורשו.

[לא, טו]
ויכוננו ברחם -
אל אחד.

[לא, טז]
ועיני אלמנה אכלה -
שגזלתיה ויכלו עיניה, לאותו שגזלתי.

[לא, יח]
מנעורי גדלני כאב -
גדל היתום עמי.

אנחנה –
שב אל האלמנה.

ויש אומרים:
כי מנעורי גדל עמי היתום ומבטן אמי אנחנה צדקתי, והראשון יותר נכון, בעבור שהוא דבק עם הפסוקים למעלה ולמטה.

[לא, כד]
כסלי -
משעני כמו: כי ה' יהיה בכסלך.

[לא, כו]
אם אראה אור -
הוא השמש.

וירח יקר -
בחצי החדש.

[לא, כז]
ויפת בסתר -
כמו: פן יפתה לבבכם.

ותשק ידי לפי -
מין ממיני עכו"ם, כי רובי הקדמונים טרם באו הנביאים היו עובדים שני המאורות, על כן אמר: גם הוא עון פלילי כי כחשתי לאל ממעל והעניין, שהוא למעלה מהמאורות.

[לא, כט]
והתעוררתי -
לשמוח.

[לא, ל]
לשאול באלה נפשו -
לקלל אותו.

[לא, לא]
מי יתן מבשרו לא נשבע -
בעבור שלא היה גר לן בחוץ, כי אם באהלי.

[לא, לג]
אם כסיתי כאדם פשעי -
כדרך בני אדם לכסות פשעם מבני אדם.

בחבי -
כמו: חבי כמעט רגע.

[לא, לד]
כי אערוץ -
אפחד.

ובוז משפחות יחתני -
והנבזה במשפחות יחתני ויפחידני.

כי יחתני -
כמו: תחת אלהים.

[לא, לה]
הן תוי -
יש אומרים:

שהוא חסר אל"ף והעניין כי אתאוה שיענני שדי.
והנכון: שהוא כמו והתוית תי"ו והעניין כל מה שרשמתי, שדי הוא שיענני.

איש ריבי -
שיריב בשבילי.

[לא, לו]
אענדנו -
כמו: ענדם, וענינו כמו אשים.

[לא, לז]
מספר צעדי אגידני -
כל דרכי הייתי מגיד לו לפנים.

[לא, לט]
ונפש בעליה הפחתי -
כמו: מפח נפש.

[לא, מ]
באשה -
מין ממיני החוח, כמו: ויעש באושים.


הפרק הבא    הפרק הקודם